Gemeente Amsterdam en het Rijk hebben op 1
februari jl. nadere besluiten genomen ten aanzien van de Amsterdam
Zuidas onderneming, zodat deze daadwerkelijk van start kan gaan. Al
in november 2006 hebben het Kabinet en de Gemeente Amsterdam
besloten tot het omvormen van het Amsterdamse project Zuidas tot de
"Amsterdam Zuidas Onderneming in oprichting".

Tot het moment van feitelijke en
juridische oprichting zal de Zuidas Onderneming in oprichting zich
namens publieke partijen primair richten op de selectie van private
aandeelhouders. Op voorspraak van de president-commissaris, de heer
mr. drs. L.C. Brinkman, hebben de bestuurders van de Gemeente
Amsterdam en het Rijk verdere invulling gegeven aan de Raad van
Commissarissen door de benoemingen van de heren J.D. Doets en D.B.
Stadig als leden van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunt is
dat de commissarissen intensief de onderneming begeleiden. De heer
Ir. J.D. Doets (1944) voormalig CEO bij ING Real Estate, is sinds
maart 2005 als kwartiermaker actief bezig met de voorbereiding van
de Zuidas onderneming.

De heer drs.D.B. Stadig (1947) was in de
periode 1994 -2006 wethouder Grondzaken en Ruimtelijke ordening van
de Gemeente Amsterdam. De verwachting is dat de Raad van
Commissarissen op korte termijn verder uitgebreid zal worden in het
bijzonder met personen met een private achtergrond. De heer drs.
J.D. Stoutenbeek is benoemd tot directeur van Amsterdam Zuidas. De
heer Stoutenbeek (1954) is sinds 1984 werkzaam bij de gemeente
Amsterdam, waarvan sinds 2003 als directeur van het gemeentelijk
projectbureau Zuidas. Op korte termijn zal de directie worden
versterkt met op het financieel economische vlak en op het gebied
van het opdrachtgeverschap voor de infrastructuur. Verder heeft de
Raad van Commissarissen ingestemd met de aanstelling van de heer
Bob Van Reeth als supervisor. De supervisor bewaakt de
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van het project. De
heer Bob van Reeth is voormalig Vlaams bouwmeester.Ten aanzien van
de selectie van private aandeelhouders is een nieuwe Europese
selectieprocedure gestart. Op donderdag 8 februari 2007 is de
Selectieleidraad Zuidas aangekondigd in de Europese editie van de
Financial Times en op vrijdag 9 februari aangekondigd in het
Financieele Dagblad. De termijn voor indiening sluit op 22 maart
2007.

In de afgelopen maanden hebben de gemeente
en Rijk (deels) in overleg met een aantal geselecteerde private
partijen) een uitgebreide studie verricht naar onderdelen van het
project Zuidas. De resultaten van deze studie vormen mede de basis
voor het ondernemingsplan en de documentatie die voorziet in de
oprichting van de Amsterdam Zuidas onderneming. Deze studie heeft
geleid tot wijzigingen van de oorspronkelijke scope en de
projectopzet van het project Zuidas. Op basis daarvan waren in
augustus 2005 vijf private partijen geselecteerd, te weten ABN
AMRO, ING Real Estate, Rabobank, Fortis en BNG. De wijzigingen
hebben hoofdfdzaak betrekking op:

1) de ontwikkeling van de stationskavel;

2) de gemeentelijke inbreng in de Zuidas
Onderneming van de stedenbouwkundige flanken;

3) een regeling voor het geval de door de
publieke en private partijen aan de Zuidas

onderneming ter beschikking gestelde
middelen, onvoldoende blijken te zijn om het project te
voltooien.

Aangezien deze wijzigingen wezenlijk van
aard zijn, is door de Amsterdam en Rijk besloten tot een nieuwe
selectie van private partijen.In vervolg op de Europese
selectieprocedure zal rond de zomer 2007 de bieding van de aandelen
door de dan geselecteerde financiële instellingen
plaatsvinden. Basis voor de aandelen plaatsing is het prospectus
van de Zuidas onderneming en de onderliggende overeenkomsten. Deze
worden de komende maanden afgerond voor publieke besluitvorming.
Een belangrijke inhoudelijke drager is de Visie Zuidas 2007 die
momenteel wordt opgesteld door de Gemeente Amsterdam.

bron:Projectbureau Zuidas