Anderhalf procent van de Nederlandse
volwassenen had op 31 december 2006 al meer dan een half jaar geen
premie betaald voor de zorgverzekering, terwijl ze wel een
verzekering hebben afgesloten. Dit komt neer op 190 duizend
wanbetalers. Ontvangers van een uitkering, eenoudergezinnen,
ongehuwde stellen met kinderen en allochtonen zijn relatief vaak
wanbetaler. Door de wanbetalers wordt maandelijks ongeveer 17
miljoen euro aan premies niet betaald. Dat blijkt uit cijfers van
het CBS.

Anderhalf procent wanbetaler

Sinds 1 januari 2006 is bijna elke
Nederlander verplicht zich te verzekeren in het kader van de
Zorgverzekeringswet. Op 31 december 2006 waren er, gebaseerd op
opgave van de verzekeraars 190 duizend mensen met een
basisverzekering die minimaal zes maanden geen premie hebben
betaald. Dat is 1,5 procent van de volwassen bevolking.

Het aantal van 190 duizend wanbetalers
ligt lager dan het eerder door de verzekeraars gerapporteerde
aantal van 240 duizend wanbetalers op 1 januari 2007. Het lagere
aantal is toe te schrijven aan het feit dat alleen inwoners van
Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in een
gemeente in Nederland zijn meegeteld. Daarnaast hebben de
zorgverzekeraars hun registraties opgeschoond en zijn er
verzekerden die ondertussen wél hun premie hebben
betaald.

Vaker wanbetaling bij bijstands- of
werkloosheidsuitkering

Wanbetalers zijn er bij alle
bevolkingsgroepen, maar niet in dezelfde mate. Van de personen met
een bijstandsuitkering had 4,5 procent de zorgverzekeringspremie
minstens een half jaar niet betaald. Dat is drie keer zo veel als
het gemiddelde van alle Nederlanders. Personen met een
werkloosheidsuitkering zijn ruim twee keer zo vaak als gemiddeld
wanbetaler. Van de 190 duizend wanbetalers heeft ongeveer 40
duizend een uitkering.

Vaker wanbetalers onder
eenoudergezinnen

Onder alleenstaande ouders en ongehuwde
partners in een gezin met kinderen bevonden zich twee keer zo veel
wanbetalers als het gemiddelde voor heel Nederland. De partners in
een gehuwd stel zonder kinderen zijn daarentegen veruit het minst
geneigd om niet te betalen.

Allochtonen driemaal zo vaak wanbetaler
als autochtonen

Eind 2006 had 3 procent van de allochtonen
de premie voor de zorgverzekering minstens een half jaar niet
betaald. Dat is bijna drie keer zo veel als bij autochtonen. Het
verschil tussen allochtonen en autochtonen doet zich vooral voor
bij de mensen zonder uitkering. Vooral Antillianen en Arubanen
waren naar verhouding minder genegen om de premie te betalen (10
procent). Ook onder Surinamers (6 procent) en onder Marokkanen (4
procent) bevonden zich vaker wanbetalers. Van de 190 duizend
wanbetalers is ruim 70 duizend van allochtone afkomst.

bron:CBS