Gezien de onrust die ontstaan is door de aandacht in de media m.b.t.
het gebruik van het antipsychoticum Risperdon (Risperdal(r)) bij
kinderen, acht de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie  (NVvP) en de
sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVvP het wenselijk haar
standpunt in deze kenbaar te maken. De onrust betreft met name de
mogelijke bijwerkingen -o.a. gewichtstoename- en het feit dat  het
desbetreffende middel niet geregistreerd is voor gebruik bij kinderen.  

 
- Ten eerste: de aandacht in de media betreft de behandeling van ADHD
en niet de behandeling van andere psychiatrische stoornissen, zoals
psychosen en ticstoornissen.  
- ADHD is de meest voorkomende psychiatrische stoornis bij kinderen en
gaat vaak gepaard met andere ernstige problemen zoals opstandig,
anti-sociaal en agressief gedrag.  
- Er bestaat internationale consensus over de medicatiekeuze bij
kinderen met ADHD. Methylfenidaat (Ritalin(r)) is eerste keus
medicatie. Echter, bij sommige kinderen kan er een indicatie zijn voor
behandeling met Risperdal. Bijvoorbeeld bij kinderen bij wie Ritalin
onvoldoende effect heeft op het impulsieve en agressieve gedrag met als
gevolg dat zij niet kunnen functioneren op school, in het gezin of
sociaal. In onderzoek is het positieve effect van Risperdal op
agressief gedrag bij kinderen aangetoond. Indien geïndiceerd mag
medicatie niet aan patiënten worden onthouden.  
- Gewichtstoename bij gebruik van Risperdal komt regelmatig voor en
bedraagt gemiddeld 7-10%. Daarom worden er dieetadviezen gegeven.
Ouders en patiënten dienen goed voorgelicht te worden en er moet een
zorgvuldige controle van de werking en bijwerkingen van de medicatie
plaatsvinden.   
- In de geneeskundige praktijk is het niet ongebruikelijk dat medicatie
die niet als zodanig is geregistreerd, aan kinderen wordt
voorgeschreven. Dat de voorgeschreven medicatie niet officieel
geregistreerd  is, heeft mede te maken met het beperkte aantal
onderzoeken naar effecten en bijwerkingen van medicatie bij
kinderen.   
- Gezien de vereiste expertise zouden de indicatiestelling voor
Risperdal bij kinderen  voorbehouden moeten zijn aan kinder- en
jeugdpsychiaters  

Bron: NVvP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular