Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Hirsi Ali over de noodzaak van mannelijke genitale verminking.

1. Bent u bekend met de uitzending over niet medisch noodzakelijke
jongensbesnijdenis1? Zo ja, wat is uw oordeel over deze uitspraken?

Antwoord vraag 1
Ja. In de betreffende uitzending komt een man aan het woord, die op
grond van zijn eigen ervaring tegen jongensbesnijdenis is. Hij stelt
zich op het standpunt dat jongensbesnijdenis een niet medisch
noodzakelijke handeling is die bovendien niet zonder risico is.
Jongensbesnijdenis is een ingreep die om religieuze, hygiënische of
medische redenen wordt toegepast. Naar mijn mening geeft de uitzending
een tamelijk eenzijdig beeld van jongensbesnijdenis.

2. Deelt u de mening dat er tussen mannelijke en vrouwelijke genitale
verminking fundamentele verschillen bestaan? Zo ja, welke zijn dit2?

3. Deelt u de mening dat hier sprake is van discriminatie tussen
jongens en meisjes, gelet op het feit dat u bij meisjes het ondergaan
van de twee zogenaamde milde ingrepen, incisie en circumcisie, verbiedt
en strafbaar stelt en dat jongensbesnijdenis daarentegen is toegestaan,
door het ziekenfonds wordt vergoed en hiervoor zelfs
besnijdenisklinieken bestaan? Zo ja, hoe wilt u dit aanpakken?

Antwoord vragen 2 en 3
In overeenstemming met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden in
Nederland alle vormen van vrouwelijke genitale verminking als
mishandeling aangemerkt. Vrouwelijke genitale verminking heeft
ingrijpende lichamelijke en psychische gevolgen. Vrouwelijke genitale
verminking is onacceptabel; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende vormen.

Bij besnijdenis van jongens/ mannen kan er sprake zijn van een medisch
noodzakelijke handeling (bijvoorbeeld bij een vernauwde voorhuid). In
dat geval moet besnijdenis (circumcisie) worden gezien als een
eenvoudige medische behandeling. In andere gevallen vindt besnijdenis
om culturele/religieuze gronden plaats. Het besnijden van jongens wordt
niet als mutilerend beschouwd. Bij de besnijdenis van jongens zijn er ­
als de ingreep correct wordt uitgevoerd ­ geen negatieve gevolgen voor
lichamelijk en psychisch functioneren.

De meeste besnijdenissen worden in het ziekenhuis uitgevoerd. In 2003
bedroeg het aantal ziekenhuisopnamen voor besnijdenis bij
jongens/mannen 16.837. Dit cijfer omvat alle besnijdenissen in
ziekenhuizen, dus zowel op medische gronden als culturele/ religieuze
gronden. Besnijdenis bij jongens/ mannen wordt alleen vergoed op grond
van het ziekenfondspakket als het om een medisch noodzakelijke ingreep
gaat. Besnijdenissen die om religieuze redenen worden uitgevoerd komen
dus niet voor vergoeding op grond van het ziekenfondspakket in
aanmerking.
Het is vooralsnog moeilijk te achterhalen of en zo ja hoeveel
besnijdenissen om religieuze redenen worden vergoed door de
zorgverzekeraar omdat ze (onterecht) worden opgevoerd als medische
noodzaak. Ik zal het CTG/ZAio vragen specialisten hier op aan te
spreken.

1 Het geluk van Nederland, Nederland 3, VPRO, 3 oktober jl. 2 Kamerstuk 29 200 XVI, nr. 231.

Overigens heeft een aantal verzekeraars besnijdenis bij jongens/ mannen
om religieuze redenen als verstrekking in het aanvullende pakket
opgenomen. Dit is een zaak van de zorgverzekeraars zelf.

4. Zou u de antwoorden op deze vragen naar de Tweede Kamer willen
sturen và³à³r het (aangehouden) Algemeen Overleg Vrouwelijke Genitale
Verminking?

Antwoord vraag 4
Ja. Overigens is mij nog geen nieuwe datum bekend van het Algemeen Overleg Vrouwelijke Genitale Verminking.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport