Veertien apotheken in en om Breda zijn gestopt met hun
concurrentiebeperkend gedrag na optreden van de NMa. De apotheken
hebben de toelatingscriteria voor deelname aan hun onderlinge
elektronische netwerk voor uitwisseling van patiënt- en
medicatiegegevens objectief en transparant gemaakt. Dit is gebeurd
nadat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar aanleiding van
een klacht een rapport had opgemaakt. De NMa vermoedde dat de betrokken
apotheken op basis van niet-objectieve criteria een andere apotheek in
Breda deelname aan het elektronische netwerk hadden geweigerd. De
partijen hebben hun gedrag inmiddels in overeenstemming gebracht met de
Mededingingswet. De NMa ziet nu af van het opleggen van een last onder
dwangsom of een boete.

De veertien apotheken hebben, samen met de plaatselijke huisartsen, een
samenwerkingsverband voor beheer en onderhoud van een elektronisch
netwerk van patiënt- en medicatiegegevens. Via dit netwerk beschikken
de deelnemende apotheken op elk moment over actuele patiëntgegevens
waarmee men kan garanderen dat de patiënt de juiste medicijnen
meekrijgt (medicatiebewaking). De patiënt kan zo optimaal en snel
worden geholpen bij iedere apotheek die toegang heeft tot deze
gegevens. Een groot aantal apotheken in en om Breda is aangesloten op
dit netwerk. Omdat deelname aan het netwerk belangrijke economische
voordelen met zich mee brengt, mag toetreding tot het systeem alleen op
basis van objectieve en transparante criteria worden geweigerd,
aangezien men anders door uitsluiting van nieuwkomers de concurrentie
kan beperken.

Het samenwerkingsverband van apotheken heeft de toelatingscriteria voor
deelname aan het elektronische netwerk op een aantal punten aangepast.
Er is nu sprake van een transparante toelatingsprocedure, waarbij
objectieve toelatingscriteria gelden. Deelnemers die niet worden
toegelaten kunnen in beroep gaan bij een onafhankelijke
beroepscommissie.

De NMa treedt op in de zorgsector daar waar de overheid marktwerking
mogelijk maakt. De NMa is er met name op gespitst dat de toetreding van
nieuwe partijen niet wordt belemmerd en dat de concurrentie tussen
zittende partijen niet wordt beperkt. In de NMa-agenda 2004 heeft de
zorgsector prioriteit.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)