Op 2 februari 2005 heeft de aanbesteding van het aquaduct Woudsend plaats gevonden. Uit de beoordeling van de inschrijvingen blijkt dat geen van de inschrijvers kan voldoen aan de door de Provincie gestelde geschiktheidscriteria. De Provincie heeft derhalve moeten besluiten tot afwijzing van alle vijf inschrijvers en tot heraanbesteding van het werk.

De heraanbesteding betekent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van circa 4 maanden. Dit levert geen problemen op voor de voorwaarde van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) dat het werk op 31 december 2007 gereed moet zijn, omdat de uitvoeringstijd voor de bouw van het aquaduct ca. 1½ jaar is. De Provincie verwacht niet dat de nu noodzakelijk geworden procedure kostenverhogend zal werken.

Het belangrijkste struikelblok bij de geschiktheidscriteria is de eis t.a.v. het heiwerk. Voor het aquaduct Woudsend is er sprake van zeer zwaar heiwerk in een gevoelige omgeving. In de directe omgeving is namelijk veel bebouwing aanwezig, die het noodzakelijk maakt met beleid te werk te gaan. Hiervoor is in het bestek een specifieke heimethode voorgeschreven. De voorgeschreven heimethode is, zekerheidshalve, voor de aanbesteding besproken met enkele marktpartijen.

Met de geformuleerde geschiktheidscriteria wordt de kwaliteit van de (onder)aannemer vooraf beoordeeld. Zodoende worden garanties verkregen voor een verantwoorde en goede bouwwijze. De geschiktheidscriteria staan in verhouding tot de meetresultaten die het grondonderzoek ter plaatse hebben opgeleverd. Desondanks voldoen de inschrijvers niet aan de geschiktheidscriteria.

In de nieuwe aanbestedingsprocedure worden de geschiktheidscriteria in beperkte mate bijgesteld. Om voldoende garantie te hebben op een vakkundige uitvoering van het werk wordt in het nieuwe bestek voorgeschreven dat de aannemer voor het begin van de betreffende heiwerkzaamheden een plan van aanpak ter goedkeuring aan de bouwdirectie moet voorleggen. Dit biedt de provincie als opdrachtgever de mogelijkheid de wijze van uitvoering te beoordelen en eventueel bij te sturen, zodat het oorspronkelijke kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd. N 35

bron:Provincie Friesland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular