Het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs ondervinden weer meer problemen bij de vervulling
van vacatures. Het aantal onvervulde vacatures voor leraren neemt
toe. Eind september stonden er in deze sectoren in totaal

ruim 500 voltijdvacatures voor leraren
open die al vervuld hadden moeten zijn, 200 meer dan vorig jaar.
Bovendien staan de vacatures langer open dan voorheen: het aantal
lerarenvacatures dat al meer dan een maand vervuld had moeten zijn,
is toegenomen. Dit blijkt uit de zojuist opgeleverde rapporten van
het monitoronderzoek naar de vacaturevervulling in het onderwijs
dat Regioplan Beleidsonderzoek verricht voor het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Arbeidsmarktbarometers Onderwijs
bevestigen de toename van de lerarentekorten die in prognoses al
werd voorzien. De ontwikkeling wordt duidelijk uit de resultaten
van de meting over het derde kwartaal van 2006: de periode rond de
zomervakantie, wanneer in het onderwijs de meeste vacatures moeten
worden vervuld. De resultaten van het onderzoek van Regioplan
wijzen in het voortgezet onderwijs niet alleen op een toename van
de problemen bij de vacaturevervulling, maar ook op een grotere

mobiliteit van leraren. Vacatures ontstaan vaker doordat leraren
kiezen voor een baan op een andere school. Scholen lijken minder
mogelijkheden te hebben voor het intern oplossen van vacatures. Die
worden vaker vervuld door leraren die van een andere school komen.
In het middelbaar beroepsonderwijs geldt de toenemende spanning op
de arbeidsmarkt niet alleen voor de leraren. Ook voor
managementfuncties en ondersteunende functies zijn er meer
onvervulde vacatures en blijven vacatures langer openstaan dan in
de voorgaande jaren. In het primair onderwijs nemen de
lerarentekorten minder toe. De verschillen met voorgaande jaren
zijn beperkt. Er zijn echter wel duidelijke regionale verschillen
te constateren. In de zeer sterk stedelijke gebieden en met name in
de vier grote steden en Almere, blijven meer vacatures onvervuld.
Daar is de spanning op de arbeidsmarkt groter dan in de rest van
het land.

bron:Regioplan