Het onderbrengen van arbeidsgehandicapte werknemers bij een andere dan de eigen werkgever, is tot nu toe nog weinig succesvol. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) trekt deze conclusie in een onderzoek naar deze zogeheten reïntegratie tweede spoor. Sommige netwerken van werkgevers boeken echter al wel opmerkelijke resultaten. Successen worden vooral geboekt wanneer werkgevers zelf hun betrokkenheid tonen en vernieuwende initiatieven voor samenwerking ontplooien.  
Uit het RWI-onderzoek blijkt dat collectief opdrachtgeverschap bij reïntegratie tweede spoor goed kan werken. Zo hebben regionale en bovensectorale afspraken tussen werkgevers over het melden van vacatures aan elkaar en het delen van opgedane expertise een positief effect op de arbeidsreïntegratie.  

Sinds 1 januari 2004 moeten werkgevers hun zieke werknemers maximaal twee jaar lang 70 procent van hun laatste loon doorbetalen. Daarvoor gold een verplichting van à©à©n jaar. De zorgplicht van werkgevers voor de reïntegratie van zieke werknemers werd hiermee eveneens uitgebreid. Wanneer een werkgever niet binnen het eigen bedrijf passend werk kan aanbieden, moet hij actief proberen de werknemer naar een functie buiten het eigen bedrijf te bemiddelen.  
De RWI heeft onderzoek verricht naar de eerste ervaringen met deze reïntegratie tweede spoor. Hieruit blijkt dat voor veel, vooral kleinere, werkgevers de nieuwe regelgeving nog tamelijk onbekend is en dat er weinig kennis is over een geschikte aanpak. Desondanks lijkt een benadering waarin werkgevers onderling samenwerken effectiever dan een puur marktgerichte benadering. Wanneer werkgevers niet veel verder komen dan hun 'probleemgevallen' aan een commercieel reïntegratiebedrijf over te dragen, zijn de resultaten het magerst. 
De RWI toont zich onder de indruk van resultaten van innovatieve netwerken van bedrijven, die specifiek zijn opgericht om werkgevers te ondersteunen bij hun reïntegratieinspanningen. Dit zijn laagdrempelige en relatief goedkope initiatieven, die onder andere door hun regionale en sectoroverstijgende karakter opmerkelijk effectief zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het Poorwachterscentrum in Noord-Holland.  
 
De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.  
 
 
bron:RWI