De twee grootste beroepsorganisaties van
architecten passen hun gedragsregels aan na tussenkomst van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het gaat om de
zelfregulering van de BNA, de Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten en van
de BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en
Planologen. De NMa verwacht dat de aanpassingen meer concurrentie
tussen architecten opleveren en opdrachtgevers ruimere
keuzemogelijkheden geven bij de selectie van een architect.

Dit kan leiden tot een verbetering van de
kwaliteit van de geleverde architectendiensten. De bereikte
resultaten zijn aanleiding voor de toezichthouder om de
inventarisatie met betrekking tot de zelfregulering van de
architecten te beëindigen. De NMa inventariseert ook de
zelfregulering van advocaten, accountants en notarissen.

Tijdens de inventarisatie bleek dat de
architecten de afgelopen jaren uit eigen beweging al veel
wijzigingen hebben doorgevoerd in hun regelingen. Ik ben zeer te
spreken over het feit dat deze beroepsverenigingen voor de start
van de inventarisatie van de NMa al veel initiatief en eigen
verantwoordelijkheid hebben getoond, aldus René Jansen, lid
van de Raad van Bestuur.

Daarnaast hebben de architecten tijdens de
inventarisatie in overleg met de NMa nog een aantal regels
aangepast. Zo zijn de mogelijkheden vergroot om te werven onder
elkaars opdrachtgevers. Andere aanpassingen betroffen de regel dat
de architect niet negatief over collegae of over hun werk spreekt,
zonder hen hierover te informeren. Een kritische benadering van het
werk van andere architecten kan bijdragen aan verbetering van de
kwaliteit van de geleverde architectendiensten. Architecten mogen
niet worden beperkt in hun mogelijkheden om zich op die manier van
concurrenten te onderscheiden. Ook zijn regels aangepast over
contact met een collega over een volgende opdracht bij
eenzelfde

bestaand gebouw. Dergelijke gedragsregels
mogen het niet moeilijk of onmogelijk maken voor opdrachtgevers om
over te stappen naar een andere architect.

De NMa heeft geconstateerd dat de
informatie over calculatiemethoden voor honoraria en kosten die
Beroepsorganisatie BNA aan haar leden verstrekt, in lijn is met de
Mededingingswet. De BNA had deze informatie zelf al aangepast en
voorgelegd aan de NMa. De branchevereniging heeft de aanpassingen
mede verricht op basis van de Richtsnoeren Samenwerking
Ondernemingen van de NMa, waarin staat wat wel en niet is
toegestaan op basis van de Mededingingswet.

De vrije beroepen zijn een prioriteit van
de NMa. De NMa heeft op 23 oktober 2006 een consultatiedocument
over de zelfregulering van advocaten uitgebracht. Reacties naar
aanleiding van deze consultatie worden momenteel verwerkt. Ten
aanzien van het notariaat is op 30 maart 2006 een
consultatiedocument uitgebracht en heeft de NMa als afsluiting van
de consultatie op 4 december 2006 een ronde tafel gesprek
georganiseerd. In de eerste helft van 2007 zullen zowel ten aanzien
van het notariaat als ten aanzien van de advocaten eindverslagen
worden gepubliceerd.

bron:NMa