Artsenfederatie KNMG is positief over de
paragraaf zorg in het regeerakkoord. De KNMG is verheugd dat het
nieuwe kabinet wil investeren in draagvlak bij patiënten, en
bij professionals om het werkplezier te vergroten, het werk te
verbeteren en om de bureaucratie te bestrijden. Een verademing na
een kabinetsperiode waarin de rol van de verzekeraars, het geld en
de efficiency voorop stonden.

In het regeerakkoord krijgt de preventie
veel nadruk. Het stelsel blijft grotendeels ongewijzigd, het pakket
wordt op zinvolle wijze uitgebreid, de ICT in de zorg wordt een
speerpunt en het beleid rond abortus en levensbeëindiging
blijft ongewijzigd: zaken waarom de KNMG begin januari in haar
brief aan de informateur had verzocht. Onduidelijk is nog of de
overheid hier voldoende geld aan besteedt, want de genoemde 500
miljoen oogt wel karig.

De KNMG heeft in haar brief aan de
informateur en politieke leiders van deze coalitie gevraagd om meer
vertrouwen in de professionals, en is blij dat het regeerakkoord
daarop inspeelt. Ook komt in het akkoord de suggestie van de KNMG
terug om de preventie tot speerpunt te maken en te zoeken naar een
manier om verzekeraars in belangrijke mate hieraan te laten
bijdragen. Daar moet het geld worden gevonden dat nodig is voor de
intensivering van het preventiebeleid.

Het in 2006 ingevoerde nieuwe stelsel
wordt gelukkig niet gewijzigd, afgezien van de afschaffing van de
no-claim, iets waar de KNMG tevreden mee is. Er komt extra geld
voor de verpleeghuiszorg, en tegelijk wordt gestreefd naar
kostenbesparingen. Dit roept de vraag op hoeveel geld er nu per
saldo naar de verpleeghuiszorg gaat. ICT in de zorg wordt een
speerpunt; uiterlijk in 2009 moet het Elektronisch Patiënten
Dossier worden ingevoerd. De KNMG is hierover verheugd maar heeft
tevergeefs gezocht naar de financiële middelen die daarvoor
beschikbaar zijn.

Aan het beleid op de gebieden
zwangerschapsafbreking en levenseinde verandert principieel niets.
Wel zal gezocht worden naar de mogelijkheden om vaker alternatieve
opties in te zetten voor zwangerschapsafbreking resp. actieve
levensbeëindiging. De KNMG kan zich vinden in deze lijn.

Samenvattend: de KNMG is tevreden over de
sfeer en opzet van het regeerakkoord als het gaat om de
gezondheidszorg, maar ziet vooralsnog niet goed hoe verbeteringen
en intensiveringen gefinancierd zullen (moeten) worden.

bron:KNMG