De Autoriteit Financiële markten(AFM)
waarschuwt niet alleen met enige regelmaat tegen bedrijven die
investeerders lokken maar zich niet aan de regels houden of waarin
het beleggen een onverantwoord risico vormt. De AFM legt ook boetes
op als het toezien op de activiteiten van een bedrijf onvoldoende
mogelijk wordt gemaakt. Als zelfs het opleggen van een boete niet
meer helpt dan wordt de naam van het bedrijf en de overtreding
openbaar gemeenkt. Gisteren ging dit op voor:

Grupo Inmobilaria Vision S.L., gehanteerd adres is C/ Apuntadores
34 bajos 07012 Palma de Mallorca in Spanje en Woondirekt B.V., Pim
Mulierlaan 11, 8443 DA te Heerenveen..

De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) maakt op grond van artikel 8 Invoerings- en

aanpassingswet Wet op het fi nancieel
toezicht (Wft) jo artikel 5 Tijdelijke regeling invoering Wft jo
artikel 83, eerste lid, Wet financiële dienstverlening (Wfd),
bekend dat zij op 15 november 2006, een last onder dwangsom heeft
opgelegd aan: Woondirekt B.V., Pim Mulierlaan 11, 8443 DA te
Heerenveen.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens
overtreding van artikel 68, tweede lid, Wfd, zijnde het niet
voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Woondirekt
B.V. om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat
Woondirekt B.V. handelde in strijd met artikel 10 Wfd (het verbod
om financiële diensten te verlenen zonder daartoe van de
toezichthouder een vergunning te hebben verkregen).

De dwangsom is thans geheel verbeurd,
aangezien door Woondirekt B.V. tot op heden geen uitvoering is
gegeven aan de last (Toezichtslijn AFM: 0900 - 5400 540, 0,35 euro
per gesprek).

De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) maakt op grond van artikel 8 Invoerings- en

aanpassingswet Wet op het fi nancieel
toezicht (Wft) jo artikel 5, Tijdelijke regeling invoering Wft jo
artikel 33m, eerste lid, Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb),
bekend dat zij op 1 augustus 2006, een last onder dwangsom heeft
opgelegd aan: Grupo Inmobilaria Vision S.L., gehanteerd adres is C/
Apuntadores 34 bajos 07012 Palma de Mallorca in Spanje.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens
overtreding van artikel 19, tweede lid, Wtb, zijnde het niet
voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Grupo om
informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat Grupo handelde
in strijd met artikel 4 Wtb (het verbod om gelden of andere
goederen te vragen of te verkrijgen ter deelneming in een
beleggingsmaatschappij waaraan geen vergunning is verleend dan wel
rechten van deelneming in een dergelijke maatschappij aan te
bieden).

De dwangsom is thans geheel verbeurd,
aangezien door Grupo Inmobilaria Vision S.L. tot op heden geen
uitvoering is gegeven aan de last (Toezichtslijn AFM: 0900 - 5400
540, 0,35 euro per gesprek).

bron:AFM