(Persbericht) Men zegt dat wanneer de zon schijnt de bank ondernemers een paraplu aanreikt en wanneer het begint te regenen deze weer terug pakt. Ook nu lijkt dat weer het geval te zijn. Banken financieren niet. Wij van MILK SF (zie http://www.toegangtotgeld.nl), samen met zo‘˜n 80 andere ondernemers, zijn het daar niet mee eens en proberen juist in deze tijden ondernemers te financieren. Juist nu wijzen alle indicatoren de goede kant op. We zullen zeker nog wat tegenslagen krijgen, maar de richting naar boven is gevonden. In Nederland is het consumentenvertrouwen afgelopen jaar gestegen met 10,5% (juni 2010), Hiernaast is het producentenvertrouwen boven de 1 gekropen, het aantal ingeschreven werkzoekende in juni 2010 gedaald met 1%, het aantal openstaande vacatures met 17,5% gestegen het afgelopen jaar en daarbij komt dat het aantal ingediende vacatures in juni 2010 gestegen is met 37,6%. Kortom, de economische signalen staan op groen voor economisch herstel, wij noemen dit de gouden tijden.

Banken hebben lange tijd niet gefinancierd vanwege de onzekerheid in de markt en de dalende winsten, maar juist nu, in de gouden tijden houden ze ook de hand op de knip. Juist nu het bedrijfsleven financiering nodig heeft om investeringen te doen en de voorraad aan te vullen. Er is dus geld nodig voor groei. Echter de banken houden de hand op knip. Hoe komt dit nu? In de eerste plaats financieren banken bij voorkeur bedrijven die aan de top staan van hun groei, terwijl juist bij bedrijven die aan het begin van hun groei zitten de banken voorzichtig zijn. Banken financieren dus te veel op basis van het verleden terwijl je de kansen en bedreigingen in de toekomst moet zoeken. De bank heeft een ander beeld van risico. Groei is risicovol!

Een andere oorzaak is dat banken 3 tot 4 jaar geleden financieringen verstrekten tegen ongelooflijk gunstige voorwaarden. Hiermee zijn investeringen/voorraden en overnames te zwaar gefinancierd met te weinig zekerheden of is er een huis in privà© gekocht met een financiering op de ondernemer. Door het record aan faillissementen in 2009 en 2010 (gestegen met 119,6% in 1 jaar) voelen de banken dit extra hard, mede ook door een lakse houding in goeden tijden. Hierdoor is er een verschuiving van macht binnen de bank ontstaan, de commerciële accountmanager heeft macht moeten afstaan aan de minder commerciële kredietanalist. Hierdoor worden financieringen lastiger verstrekt of tegen stringentere voorwaarden.

De verwachting is dat banken pas medio 2011 weer à¢â‚¬Å“gemakkelijkerà¢â‚¬ zullen financieren. De vraag is of dit wel zo logisch is. Wij van Milk SF denken van niet. Vanuit www.toegangtotgeld.nl worden steeds meer bedrijven gefinancierd, dit gebeurt vanuit een ondernemersfilosofie. MILK SF is voor en door ondernemers. De gouden tijden breken weer aan het is tijd voor actie!

http://www.toegangtotgeld.nl