Persbericht van DJI van 12 november:
Op 12 november heeft Minister Hirsch Ballin (Justitie) in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zoetermeer de Basisvoorziening Biometrie gepresenteerd. Het project Basisvoorziening Biometrie is onderdeel van het Justitiebrede Programma Informatievoorziening Strafrechtsketen (Progis).
Kern van de aanpak is dat via een deugdelijke vaststelling en controle van de identiteit van verdachten en veroordeelden administratieve fouten, identiteitsfraude en persoonsverwisselingen in de hele strafrechtsketen worden tegengegaan. Door de gekozen ketenaanpak wordt niet alleen bereikt dat de kwaliteit van de gegevens in de strafrechtsketen sterk verbetert, maar wordt ook de kans aanzienlijk verminderd dat identiteiten van onschuldige burgers door criminelen worden misbruikt.

Met de invoering van de Basisvoorziening Biometrie is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerste instelling in de strafrechtsketen die over gaat op de nieuwe werkwijze. De verdere uitrol van de nieuwe aanpak bij onder meer de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht en de reclassering, loopt door tot 2010.
De verwachting is dat het wetsvoorstel dat de nieuwe werkwijze in de hele strafrechtsketen mogelijk maakt, de komende weken in de Tweede Kamer wordt behandeld. De nieuwe werkwijze binnen de Justitiële Inrichtingen past binnen de mogelijkheden van de huidige Penitentiaire beginselenwet.
Voor bezoekers van gedetineerden verandert er niets met de nieuwe werkzijze. Net als op dit moment moeten zij bij bezoek zich legitimeren. Wel is door de invoering van de nieuwe systematiek de kans op persoonsverwisselingen bij bezoek geminimaliseerd.
Video: Minister presenteert nieuwe aanpak identiteitsfraude