Nederlandse bedrijven maken steeds
intensiever gebruik van ICT. Zij benutten echter lang niet alle
mogelijkheden. Het merendeel van de bedrijven komt niet verder dan
het hebben van een website op internet. Dat blijkt uit een
onderzoek van het CBS.

Merendeel heeft alleen een website

Het aandeel bedrijven dat de mogelijkheden
van ICT bij hun externe datacommunicatie volledig benut, was in
2005 nog vrij laag (17 procent). Deze bedrijven hebben hun
automatiseringssysteem geïntegreerd met dat van afnemers en/of
klanten. Ze zitten daarmee in de zogenaamde vijfde
ontwikkelingsfase van ICT-gebruik. Voor 56 procent van de bedrijven
was in 2005 een website op internet (fase 2) het eindstation. Het
aandeel bedrijven zonder externe datacommunicatie (fase 0) liep
tussen 2003 en 2005 terug van 12 naar 3 procent.

Grote verschillen tussen
bedrijfstakken

Computerservicebureaus en energie- en
waterleidingbedrijven benutten de mogelijkheden van ICT bij hun
externe datacommunicatie het best. In beide bedrijfstakken deed in
2005 ongeveer tweederde van de bedrijven aan elektronische verkoop,
online klantondersteuning of integratie van automatiseringssystemen
met die van afnemers/klanten (fasen 3–5). Voor heel Nederland
was dat 44 procent.

Achterblijvers zijn de gezondheids- en
welzijnszorg en de bouwnijverheid. Circa 70 procent van de
bouwbedrijven en bijna 75 procent van de instellingen in de
gezondheids- en welzijnszorg hadden in 2005 alleen een website op
internet. De fasen 4 en 5 werden slechts door een klein percentage
van deze bedrijven bereikt. Ook in de vervoerssector en de horeca
worden de mogelijkheden van ICT nog verre van optimaal benut.

Uiteenlopende oorzaken

Voor alle bedrijfstakken geldt: hoe groter
het bedrijf, hoe geavanceerder het ICT-gebruik. Verder hangen
verschillen in ICT-gebruik samen met de bedrijfstak. Daarbij spelen
kennis en vaardigheden, het ‘zien’ van de
toepassingsmogelijk-heden van ICT, een belangrijke rol. Ook stelt
het netwerk van toeleveranciers en klanten waarin een bedrijfstak
functioneert niet altijd dezelfde eisen aan het ICT-gebruik.

bron:CBS