Bedrijven kunnen straks hun omgeving
veiliger en aantrekkelijker maken door gezamenlijk te investeren in
bijvoorbeeld bewaking en verkeers- en groenvoorzieningen. Het
kabinet wil experimenten hiermee mogelijk maken. De ministerraad
heeft hiertoe ingestemd met de Experimentenwet Bedrijfsgerichte
Gebiedsverbetering (BGV).

Door deze wet kunnen ondernemers
gezamenlijk investeren in hun bedrijfsomgeving, bijvoorbeeld in
inhuur van surveillancediensten, camerabewaking, bewegwijzering,
verkeersvoorzieningen, groenvoorziening, verlichting of het
verwijderen van graffiti. Het kabinet streeft ernaar dat in 2008
maximaal 36 experimenten kunnen beginnen.

BVG-zones

Op initiatief van ondernemers kunnen
gemeenten een BGV-zone instellen in een bepaald gebied. Ondernemers
stellen daarvoor als vereniging of stichting een plan van aanpak op
met een begroting.

Als de meerderheid van de ondernemers in
het gebied instemt met het plan, int de gemeente de bijdrage van
alle ondernemers in de BGV-zone.

Deze inkomsten gaan naar de vereniging of
de stichting, die daarmee de activiteiten kan uitvoeren.

De Experimentenwet loopt tot 1 januari
2014. Voor 1 juli 2012 wordt besloten over een eventuele
definitieve wet.

Het kabinet stuurt het wetsvoorstel voor
advies aan de Raad van State.

Bron:RVD