Mensen die op de wachtlijst staan voor een
baan in de sociale werkvoorziening kunnen straks begeleiding
krijgen om hun vaardigheden en capaciteiten op peil te houden of te
verbeteren. Daarmee kunnen ze gemakkelijker in de sociale
werkvoorziening aan de slag. Daarnaast worden gemeenten
gestimuleerd om voor mensen met een indicatie voor de sociale
werkvoorziening meer plekken te vinden voor begeleid werk bij
gewone werkgevers. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer
waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Het kabinet zal nog voor het zomerreces
het wijzigingsvoorstel van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) dat
het vorige kabinet bij de Tweede Kamer heeft ingediend, aanpassen.
Dat voorstel pakt een aantal acute problemen in de uitvoering van
de Wsw aan. Zo helpt het meer mensen aan werk op een plek die
aansluit bij hun mogelijkheden en capaciteiten. Nu werkt meer dan
tachtig procent van de Wsw’ers in een (beschermde) sociale
werkplaats, terwijl meer dan de helft van alle Wsw’ers
volgens het CWI in staat is aangepast werk te doen bij een
reguliere werkgever.

Het kabinet vindt overigens dat er verdere
vraagstukken in de Wsw zijn waarvoor deze wetswijziging op de lange
termijn geen oplossing biedt. Dat zijn bijvoorbeeld de oplopende
wachtlijsten en de vraag hoe verschillende regelingen voor mensen
met een arbeidsbeperking uitwerken. Het gaat naast de Wsw om de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en om
mensen met een arbeidshandicap die bijstand ontvangen (WWB). Deze
vraagstukken maken een herbezinning op de toekomst van de Wsw
nodig.

bron:SZW