Het Nederlands Politiemuseum in Apeldoorn sloot haar deuren voor het publiek aan het begin van 2007. Het behoud van de indrukwekkende historische collectie is van groot belang, waarbij naast het conserveren van de bestaande collectie een publieksfunctie onontbeerlijk is voor het voortbestaan van dit museum. Het nieuw verschenen beleidsplan beschrijft de mogelijkheden én kansen voor het behoud van deze collectie. In de collectiedepots van het Nederlands Politiemuseum bevinden zich meer dan 100.000 voorwerpen. Minder dan 1% daarvan was in de tentoonstelling te zien. Een groot deel van deze voorwerpen zijn nog steeds op de site van het Nederlands Politiemuseum te vinden.

Het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en Christen Unie van 7 februari 2007, vormt een goede basis voor de realisatie van een gemeenschappelijke voorziening voor het politie-erfgoed én de voorlichting aan burgers en politiemensen op basis van dat erfgoed. Het akkoord stelt: "Cultuurparticipatie zal actief worden gestimuleerd. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de vraag hoe een breder en meer divers publiek, waaronder jongeren en allochtonen, in aanraking kan komen met het cultuuraanbod, in het bijzonder musea." Dat het akkoord ook stelt dat "de samenwerking en het gemeenschappelijk functioneren van politiekorpsen moeten worden verbeterd" en aanstuurt op een "gemeenschappelijk beleid voor materiaal en personeel, en beheer" van de politie, vormt een concrete aanleiding voor het creëren van een duurzame constructie voor de financiering van de museale activiteiten.

Het beleidsplan is samengesteld en geredigeerd door Taco Pauka,directeur NPM. In het plan zijn inhoudelijke bijdragen verwerkt van Jos Breukers, conservator en Hennie Huizinga, medewerker Beleidsondersteuning. Verschillende conceptversies of delen daarvan zijn gelezen en van commentaar voorzien door personen die bij het NPM en het historisch erfgoed van de politie betrokken zijn. Het beleidsplan is vastgesteld door het NPM-bestuur op 15 maart 2007.

bron: XCJ reclameproductie