Aedes de vereniging van woningcorporaties
en de Belastingdienst hebben een unieke vaststellingsovereenkomst
(VSO) voor alle woningcorporaties gerealiseerd. Het is voor het
eerst dat een dergelijke overeenkomst samen met een branche in deze
omvang is opgesteld. In die zin is het de grootste VSO ooit.

Aedes en de Belastingdienst namen het
initiatief voor het opstellen van de overeenkomst naar aanleiding
van de wet op de vennootschapsbelasting per 1 januari 2006.
Hierdoor moeten woningcorporaties over een deel van hun
activiteiten belasting betalen. Zonder de VSO zouden de ruim 500
corporaties steeds afzonderlijk bij de Belastingdienst moeten
aankloppen met vragen over de interpretatie en toepassing van de
regeling voor hun individuele situatie.

Door de VSO wordt duidelijkheid en
meerjarige zekerheid verkregen. In de

vaststellingsovereenkomst zijn - binnen de
wettelijke kaders - afspraken gemaakt over de precieze toepassing
van de wet in de praktijk. Zo is vastgelegd welke activiteiten in
de belaste sfeer vallen en welke zijn vrijgesteld. Verder zijn
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de waardering van vastgoed en
andere bezittingen. Voor corporaties die uitsluitend vrijgestelde
activiteiten verrichten biedt ondertekening de zekerheid dat deze
vrijstelling tussen partijen is vastgelegd en dat ze ook geen
aangifte hoeven te doen als toegelaten instelling.

De Belastingdienst streeft er in haar
relatie met bonafide bedrijven naar onduidelijkheden en mogelijke
problemen zo veel mogelijk vooraf met de betrokkenen op te lossen.
De verantwoordelijkheid voor de naleving van regels en afspraken
wordt hierbij nadrukkelijk samen gedeeld. Door middel van afspraken
wordt vooraf duidelijkheid gegeven over de wijze van
belastingheffing en uitvoering van controles. De VSO die nu
ontwikkeld is, past helemaal in deze aanpak. Beide partijen hebben
daar veel baat bij. De belastingplichtige weet van tevoren waar hij
aan toe is, zodat er achteraf minder correcties plaatsvinden. De
Belastingdienst krijgt hierdoor meer ruimte om risicogericht te
werken.

Vandaag versturen Aedes en de
Belastingdienst de overeenkomst aan de woningcorporaties. Aedes en
de Belastingdienst houden donderdag 25 januari 2007 een
informatiebijeenkomst voor de leden van Aedes. Dan worden ook de
eerste handtekeningen gezet. Naar verwachting zal een ruime
meerderheid van de ruim 500 Aedes-leden en de ongeveer 20 niet
aangesloten woningcorporaties de overeenkomst onderschrijven. De
overeenkomst treedt in werking op het moment dat hij door minimaal
70 % van de corporaties is ondertekend. De woningcorporaties hebben
tot 31 maart de tijd om de overeenkomst te ondertekenen.

bron:Aedes