Een vooringevulde belastingaangifte voor
burgers, het aanbieden van digitale formulieren en een betere
bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Dat zijn enkele
maatregelen die worden aangekondigd in het plan van aanpak
vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst. De ministerraad heeft op
voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën ingestemd
met toezending van het plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Doel
van de operatie is de dienstverlening door de Belastingdienst aan
burgers en bedrijfsleven op korte en lange termijn te
verbeteren.

Op korte termijn wordt een aantal
maatregelen genomen die een oplossing bieden voor irritatiepunten,
knelpunten en wensen van burgers en bedrijfsleven. Naast de
eerdergenoemde maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het sneller
afdoen van VAR-verklaringen (verklaring arbeidsrelatie), het eerder
publiceren van het model loonaangifte zodat bedrijven hier alvast
op kunnen anticiperen en het vervangen van de huidige drie
loonaangiftecontroles door een controle.

Daarnaast gaat de Belastingdienst werken
met een nieuw automatiseringssysteem. In plaats van het huidige, op
de belastingwet georiënteerde systeem, komt een ICT-structuur
die uitgaat van bedrijfsfuncties. Hiermee wordt beter aangesloten
op de belevingswereld van burgers en bedrijven. Ook wordt het dan
beter mogelijk om standaard ICT-oplossingen te gaan gebruiken.
Tenslotte wordt onderzocht welke wettelijke bepalingen zorgen voor
een onevenredige complexiteit. Vereenvoudiging daarvan vermindert
de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en vaak ook de
administratieve lasten van burgers en bedrijven.

bron:MinFin