De kinderkorting, een korting die ouders
krijgen op de te betalen belasting, wordt met ingang van 2008
vervangen door een kindertoeslag. Hierdoor profiteren voortaan ook
ouders met een laag inkomen van deze tegemoetkoming in de
onderhoudskosten van kinderen. Dat staat in een wetsvoorstel van
demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Op dit moment kampen bepaalde huishoudens
met het probleem dat ze de belastingkorting niet kunnen
verzilveren. Werkende alleenstaande ouders en alleenverdieners met
een salaris gelijk aan het minimumloon betalen te weinig belasting
om voor het totale bedrag aan belastingkortingen in aanmerking te
komen. Ze profiteren daardoor niet of nauwelijks van (een verhoging
van) de kinderkorting. Door de belastingkorting te vervangen door
een uit te keren toeslag is dit probleem opgelost.

Alleenstaande werkende ouders met een
inkomen op het niveau van het minimumloon zien door de toeslag hun
inkomen met gemiddeld 5,4 procent stijgen. Voor een werkende
alleenverdiener met kinderen is dat 2,4 procent.

Circa 1,2 miljoen gezinnen hebben straks
recht op kindertoeslag. Het gaat om ouders met een kind dat jonger
is dan 16 jaar en voor wie ze ook kinderbijslag ontvangen. Voor
jongeren tussen de 16 en de 18 jaar hebben de ouders alleen recht
op de toeslag als ze het kind in belangrijke mate onderhouden. De
hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders
en varieert van 0 tot 77 euro per maand. Nu is dat ook al zo met de
kinderkorting.

De Belastingdienst/Toeslagen voert de
regeling uit in nauwe samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). De Belastingdienst stort de toeslag maandelijks op de
bankrekening van (een van) de ouders. Voor 2008 houdt het kabinet
rekening met een bedrag van 808 miljoen euro om de regeling te
bekostigen. Daarvan gaat 61 miljoen euro naar ouders die nu om
belastingtechnische redenen niet volledig profiteren van de
kinderkorting.

Het wetsvoorstel is een reactie op een
motie van de Tweede Kamer, waarin het kabinet wordt verzocht zowel
de kinderkorting als de ouderenkorting als toeslag uit te keren. De
regering heeft als reactie daarop al aangegeven er naar te streven
alle inkomensafhankelijke kinderregelingen onder te brengen in
één regeling. In 2009 zal ook de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdragen en schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar in
dezelfde regeling worden ondergebracht als de kindertoeslag.

bron:SZW