Minister Zalm van Financiën heeft donderdagavond 6 januari tijdens de
uitzending van de gezamenlijke omroepen ´Nationale actie voor Azië'
bekendgemaakt dat Financiën het equivalent van de belasting- en
premieopbrengsten van gedoneerde verlofuren van werknemers overmaakt
aan giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van de
hulp aan de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Ook het equivalent
van de BTW-opbrengsten uit de verkoop van ondermeer cd's voor de
slachtoffers zal worden gedoneerd aan giro 555. Hiermee kan alsnog het
volledige bedrag aan schenkingen via verlofuren en verkochte cd's ten
goede komen aan de nationale actie. Eerder deze week maakte Financiën
in een besluit bekend dat de Samenwerkende Hulporganisaties geen
schenkingsrecht verschuldigd zijn over schenkingen die worden gedaan
aan de Nationale Actie.

De belastingopbrengsten worden nu op de meest efficiënte en snelle
manier door Financiën gestort op giro 555. Ontheffing van de
belastingplicht stuit op onoverkomelijke technische
uitvoeringsbezwaren. In het kader van de Nationale Actie ´Help
slachtoffers aardbeving Azië' ontplooien veel werknemers en ondernemers
bijzondere initiatieven voor financiële bijdragen. Wat betreft de
loonheffing komt regelmatig de vraag op of belasting en premies
verschuldigd zijn als werknemers de tegenwaarde van à©à©n of meer
verlofuren afstaan aan het goede doel. In die situatie is inderdaad op
de gebruikelijke wijze loonheffing verschuldigd. De werknemer geniet
fiscaalrechtelijk immers nog steeds zijn loon als hij afziet van dat
loon en de werkgever daartegenover een bedrag overmaakt naar het goede
doel. Wat de omzetbelasting betreft blijft het uitgangspunt gelden dat
een ondernemer omzetbelasting is verschuldigd over de door hem
verrichte leveringen van goederen en diensten. Er wordt dus geen
inbreuk gemaakt op het wettelijke systeem.

De Minister van Financiën heeft voor werknemers en ondernemers in de volgende situaties een bijzondere maatregel getroffen:

Werknemers (loonheffing)

Veel werknemers zien in overleg met hun werkgever af van een deel van
hun verloftijd. Daartegenover maakt de werkgever dan de (netto)
tegenwaarde van deze verloftijd over aan gironummer 555 (of aan een
ander nummer van de Samenwerkende Hulporganisaties). De Minister van
Financiën heeft besloten dat hij de belasting- en premieopbrengst die
gepaard gaat met het afzien van verlofdagen, zal doneren aan de
Samenwerkende Hulporganisaties.

Ondernemers (BTW)

Veel ondernemers organiseren speciale verkoopacties bovenop de normale
bedrijfsactiviteiten (cd's, boekjes etc). Zij storten de
netto-opbrengst volledig door op een girorekening van de
hulporganisaties. Ook voor deze situaties heeft de Minister van
Financiën besloten dat de BTW-opbrengst zal worden gedoneerd aan de
hulporganisaties.

Voorwaarden voor toepassing bijzondere maatregel

Om voor deze bijzondere maatregel in aanmerking te komen, moet de
werkgever of ondernemer de onderstaande gegevens aanleveren bij
aanspreekpunten van de Belastingdienst. De bijzondere maatregel geldt
alleen voor situaties waarbij de werknemer afziet van verloftijd en
waarbij zowel de melding van de werkgever aan het aanspreekpunt van de
Belastingdienst als de betaling door de werkgever aan de
hulporganisaties uiterlijk 31 maart 2005 heeft plaatsgevonden. Voor de
BTW geldt eveneens dat melding en betaling uiterlijk 31 maart 2005
hebben plaatsgevonden.

Te melden gegevens bij de aanspreekpunten van de Belastingdienst (zie www.belastingdienst.nl)

Om voor de bijzondere regeling in aanmerking te komen melden de
werkgevers uiterlijk 31 maart 2005 het bedrag aan loonheffing en
premies werknemersverzekeringen dat is (of zal worden) ingehouden over
geschonken verloftijd. Zij melden tevens de datum waarop de tegenwaarde
van de geschonken verloftijd is overgemaakt aan de hulporganisaties.
Voor de BTW melden ondernemers uiterlijk 31 maart 2005 de ontplooide
speciale activiteit, de in het kader daarvan verschuldigde BTW en de
datum waarop de volledige opbrengst is overgemaakt aan de Samenwerkende
Hulporganisaties.

Bron: Ministerie van Financiën

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular