Vandaag heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken de beleidsregels voor de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) naar de tweede kamer gestuurd. Met deze beleidsregels geeft de minister duidelijk richting aan OPTA op een aantal cruciale beleidsonderwerpen zoals duurzame concurrentie, kwaliteit en transparantie.

De minister is verantwoordelijk voor het beleid, de wet, en regelgeving. De OPTA houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te bevorderen. Hierdoor ontstaan meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor consumenten.

De beleidsregels gaan over de volgende onderwerpen:
Duurzame concurrentie.
OPTA moet steeds nagaan wat de effecten zijn van voorgenomen maatregelen op investeringen in infrastructuur. Uitgangspunt is dat investeren in infrastructuur zo aantrekkelijk mogelijk moet blijven, om zo concurrentie tussen infrastructuren te bevorderen waar dat mogelijk is.

Efficiënte kosten.
Bevestigt de bevoegdheden van OPTA om efficiëntiekortingen toe te passen als dat nodig is. Deze beleidsregel is vooral bedoeld ter ondersteuning van OPTA.

Kwaliteit en toegang.
Bij het nemen van maatregelen moet OPTA de concurrentie op kwaliteit zoveel mogelijk bevorderen. OPTA moet uit gaan van de feitelijk geleverde kwaliteit, tenzij gebleken is dat die kwaliteit veel te hoog is. Regulering die uitgaat van een lagere kwaliteit heeft een ongewenst negatief effect op investeringen in een hoogwaardige infrastructuur. Verder moet OPTA geen maatregelen nemen die de aanbieders zouden beletten om aan op basis van de wet vastgestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het kader van de universele dienst of bij vergunningvoorschriften.

Prijstransparantie.
Indien de tarieven voor telefonie op schrift, via internet à©n telefonisch kosteloos opvraagbaar zijn wordt in ieder geval voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot prijstransparantie. In andere gevallen kan OPTA beoordelen of aan de eisen wordt voldaan.

De beleidsregels zijn een antwoord op de motie Atsma/Blok, ingediend tijdens de behandeling van de herziening van de Telecommunicatiewet. Deze motie vraagt om een visie op de ontwikkelingen in de sector en daarop gebaseerde beleidsregels voor de OPTA. Momenteel werkt het ministerie aan een beleidskader dat najaar 2005 aan de Tweede kamer zal worden verzonden. Daarmee wordt het visie-deel van de motie nader ingevuld. De beleidsregels voor de OPTA het beleidsregel-deel.

bron:EZ