De gemeente Bellingwedde voert een groot deel van de wettelijke taken op het terrein van wonen, ruimte, milieu en veiligheid goed uit. Wel moet het op een aantal punten beter. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de VROM-Inspectie. Het gemeentebestuur heeft de bevindingen van de VROM-Inspectie onderschreven en heeft aangegeven al bezig te zijn met de noodzakelijke verbeteringen.

De Inspectie heeft begin dit jaar onderzoek gedaan naar de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van wonen, ruimte, milieu en veiligheid. De inspectie constateert in haar rapportage dat de gemeente Bellingwedde op een pragmatische manier uitvoering geeft aan de meeste VROM-taken. Een aantal taken, zoals het verlenen van bouwvergunningen, de externe veiligheid en de actualisering van bestemmingsplannen, wordt goed uitgevoerd. Echter door het ontbreken van een helder programma en eenduidige procedures en werkwijzen, zijn er onvoldoende waarborgen dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.

Daarnaast heeft de Inspectie vastgesteld dat een viertal VROM-taken niet of nauwelijks structureel is opgepakt. Dat zijn de jaarlijkse programmering en verslaglegging van milieutaken, bodemtaken en in het bijzonder het Bouwstoffenbesluit, en het toezicht op ruimtelijke ordening en bouwen. Het milieutoezicht is in de afgelopen jaren geïntensiveerd en nagenoeg op een voldoende niveau van uitvoering.

De Inspectie heeft de uitkomsten van het onderzoek besproken met het gemeentebestuur. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over het oplossen van de knelpunten. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat zij bezig is met enkele organisatorische veranderingen, die in 2005 hun beslag krijgen. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente in april een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen opstelt. In het najaar van 2005 houdt de Inspectie een nacontrole.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular