De meeste ziekenhuizen met
één bestuurder, bijna een kwart van de Nederlandse
ziekenhuizen, presteren beter op financieel, markt en operationeel
gebied. Dit geldt ook voor ziekenhuizen met een stabiel bestuur. In
Nederland is de voorzitter van de Raad van Bestuur dat gemiddeld 10
jaar. De bestuurders zien hun beloning niet gekoppeld aan hun
prestaties en kennen nog nauwelijks een variabele beloning,
gemiddeld 2% met een uitschieter naar 17% van de totale beloning.
Daarnaast is de instroom van nieuwe bestuurders van buiten de
zorgsector zeer beperkt.

Dit zijn enkele conclusies van de door
Gupta Strategists uitgevoerde onafhankelijke studie 'Zicht op
Bestuur' naar de relatie tussen prestatie en samenstelling,
wisseling en beloning van ziekenhuisbestuurders. Deze studie bevat
belangrijke inzichten voor Raden van Toezicht van ziekenhuizen. De
Raad van Toezicht speelt een cruciale rol in het scheppen van
leiderschapsruimte voor de Raad van Bestuur. Samenstelling,
wisseling en beloning van het bestuur zijn in deze context
belangrijk. Maar het begint en eindigt met het opstellen van de
doelen die het ziekenhuis ambieert en het afrekenen van de Raad van
Bestuur op het succesvol behalen van die doelen.

Ziekenhuizen met één
bestuurder presteren beter

Iets minder dan een kwart van de
Nederlandse ziekenhuizen heeft één

bestuurder. In de afgelopen vijf jaar
groeiden die ziekenhuizen gemiddeld genomen sneller dan de markt,
werkten tegen lagere kosten en behaalden een beter resultaat dan
ziekenhuizen met twee of meer bestuurders. Gemiddeld hebben
ziekenhuizen ruim twee bestuurders.

Wisseling leidt niet altijd tot
verbetering

De voorzitterspost is een vrij stabiele
factor; bijna de helft van de voorzitters is niet gewisseld in de
afgelopen vijf jaar. Het aantal wisselingen is de laatste jaren
bovendien afgenomen, van 24% van de ziekenhuizen in 2002 naar
slechts 11% in 2005.

Slechts een vijfde van de ziekenhuizen
kende twee of meer wisselingen. Ziekenhuizen in die categorie
verloren marktaandeel en behaalden een lagere winst. Wel wisten zij
tegen lagere kosten te werken.

Voorzitters van Raden van Bestuur zijn dat
gemiddeld 10 jaar. En die stabiliteit loont. Dat volgt ook uit de
prestaties in de eerste jaren na wisseling van het bestuur.
Ziekenhuizen die voor de wisseling boven gemiddeld presteerden gaan
er bijna allemaal op achteruit na een wisseling. Ziekenhuizen die
tijdelijke bestuurders aanstellen zien in 90% van de gevallen een
verbetering. Dat was voor die ziekenhuizen ook nodig want 95%
presteerde voordien beneden verwachting.

Instroom van bestuurders van buiten de
zorg neemt af

Gupta Strategists heeft de achtergrond van
75 nieuwe bestuurders in de afgelopen vijf jaar geanalyseerd.
Daaruit blijkt dat slechts één op de zeven nieuwe
bestuurders van buiten de zorgsector komt. Bijna de helft van de
nieuwe bestuurders waren eerder lid van de Raad van Bestuur van een
ander ziekenhuis. De overige bestuurders komen uit een andere
zorginstelling, uit het ziekenhuis of zijn specialist geweest.

De beloning van bestuurders is niet
gekoppeld aan hun prestatie

De beloning van de voorzitter van de Raad
van Bestuur is tot een ziekenhuisomzet van ongeveer EUR 250
miljoen, gecorreleerd aan de grootte van het ziekenhuis. Daarboven
vlakt de beloning af op ongeveer EUR 260.000 tot 300.000. Er is
nauwelijks sprake van een variabel deel; gemiddeld 2% met een
uitschieter van 17%. Voor buitenlandse, beursgenoteerde
ziekenhuizen is juist het grootste deel van de beloning variabel.
Bovendien vertoont de beloning van Nederlandse
ziekenhuisbestuurders geen correlatie met door hen gerealiseerde
prestatieverbeteringen. De beloning van de ziekenhuisbestuurders
groeide met 5% bijna net zo snel als de gemiddelde beloning van
ziekenhuispersoneel (4%).

Overigens worden de verschillen tussen
bestuurders onderling steeds kleiner.

bron:Gupta Strategists