Beloningen en ontslagregelingen bij de
rechterlijke macht over het algemeen volgens het boekje Hogere
ambtenaren bij de rechterlijke macht zijn in 2005 over het algemeen
volgens de regels beloond en ontslagen. Wel kunnen vooral bij het
Openbaar Ministerie de regels beter worden toegepast. Dit blijkt
uit de vandaag gepubliceerde rapporten van de Algemene Rekenkamer
Beloningen en ontslagregelingen rechterlijke macht.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 63
ambtenaren bij de Hoge Raad, 275 bij het Openbaar Ministerie (OM)
en 1179 bij de Rechtspraak. De Rekenkamer heeft onder meer
onderzoek gedaan naar aanstelling(sbesluiten), beloningen,
buitengewoon verlof, vergoedingen en de afkoop van verlof.

In het algemeen zijn er geen structurele
fouten gevonden en zijn er vrijwel geen

onrechtmatige betalingen gedaan. De
gemaakte fouten, soms ook in het nadeel van de

betrokkenen, hebben in veel gevallen te
maken met de verschillende interpretatie van regels op het gebied
van onkostenvergoedingen en schadeloosstelling bij ontslag. In een
aantal gevallen kunnen de fouten worden hersteld, of is dat reeds
gebeurd. De minister zal maatregelen nemen om de onduidelijkheid in
de regels weg te nemen.

Ter vergelijking: eerdere onderzoeken bij
hogere Rijksambtenaren

Vergeleken met eerdere onderzoeken naar
beloningen en ontslagen van hogere ambtenaren is het aantal fouten
bij de rechterlijke macht veel lager. In april 2005 publiceerde de
Algemene Rekenkamer een onderzoek naar beloningen van 1510
ambtenaren. Hieruit bleek onder meer dat er onzorgvuldigheden waren
met aanstellingsbesluiten, extra beloningen, toeslagen en
vergoedingen. In mei 2006 verscheen een rapport over
ontslagregelingen van 349 hogere ambtenaren bij het Rijk in
2004/2005. Hieruit bleek ook dat er tekortkomingen waren, soms
formele fouten, die met het Koninklijk Besluit te maken hadden en
een aantal maal was er sprake van financiële fouten
bijvoorbeeld met gratificaties, doorbetaalde vergoedingen of er
werd meer verlof afgekocht dan toegestaan.

bron:Algemene Rekenkamer