De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën
ingestemd met het nader rapport bij het wetsvoorstel voor de Wet tot
veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Benzinewet).
Het wetsvoorstel geeft regels voor het veilen van gebruiksrechten van
verkooppunten voor motorbrandstoffen langs rijkswegen (locaties) via
een 15-jarige huurovereenkomst. Daarnaast is een overgangsregeling
opgenomen voor zittende partijen.

In het kader van het MDW-beleid (Marktwerking, Deregulering,
Wetgevingskwaliteit) heeft de overheid de afgelopen jaren gewerkt aan
maatregelen voor het vergroten van de marktwerking (prijsconcurrentie)
en creëren van kansen voor nieuwe toetreders op de benzinemarkt. Het
wetsvoorstel is afgeleid van de convenanten die in 2000 en 2001 zijn
gesloten tussen de Staat en de betrokken partijen op de benzinemarkt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken