Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten om alle weidevogelpakketten waarin het onderdeel nestbescherming is opgenomen (bijlage 19 t/m 22 van de SAN), niet meer open te stellen. De lopende contracten voor deze pakketten zullen dóórlopen tot de einddatum.

Onderdelen van deze pakketten passen onvoldoende in de Europese beleidslijn voor Cross Compliance (code goede landbouwpraktijk) en de nationale beleidslijn van de Flora- en Faunawet.  Deze pakketten blijken onvoldoende effectief te zijn. Hierdoor is slechts gedeeltelijk het effect gerealiseerd dat oorspronkelijk was beoogd, namelijk het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de weidevogelpopulaties in Nederland.

De afgelopen jaren is een forse bijdrage geleverd aan opbouw en draagvlak voor het weidevogelbeleid. De ervaringen en resultaten worden benut bij de uitwerking van pakketten die beter aansluiten bij het beleidsdoel. Op korte termijn worden in samenwerking met de provincies en betrokken partijen  nieuwe
pakketten uitgewerkt die in de plaats komen van de nu vervallen pakketten. In pilots worden  deze pakketten in de praktijk getest. Daarnaast wordt bezien welke onderdelen uit de weidevogelpakketten in nieuwe pakketten behouden kunnen worden.

De pakketten die ontwikkeld worden, zijn gericht op samenwerking van boeren, terreinbeheerders en andere beheerders. Het gaat om de realisatie van
gebiedsmozaïeken van voldoende omvang en samenhang, op plaatsen met een goede leefomgeving voor weidevogels. Er wordt gewerkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak, waarbij binnen het gebied een optimale mix van beheermaatregelen wordt gekozen. Deze pakketten zijn gericht zijn op het beschermen van de weidevogel in Nederland in alle levensstadia, dus niet alleen tijdens de nestperiode.

De Dienst Regelingen informeert eind oktober 2006 aanvragers over wijzigingen in de SAN.

bron:LNV