Niet-westerse allochtonen hebben beroepen
met een gemiddeld lager niveau dan autochtonen. Dit geldt voor alle
leeftijdsgroepen. Eén verklaring hiervoor is dat allochtonen
minder opleiding genoten hebben. Dit blijkt uit tellingen van het
CBS.

Helft allochtonen heeft elementair of
lager beroep

Niet-westerse allochtonen die deel
uitmaken van de werkzame beroepsbevolking hebben veel vaker een
beroep op een elementair of lager niveau dan autochtonen. Meer dan
de helft was in de periode 2002/2005 actief in zo’n beroep,
terwijl dit onder werkzame autochtonen minder dan drie op de tien
was.

Op een schaal van 1 (elementair niveau)
tot 5 (wetenschappelijk niveau) komt het gemiddelde beroepsniveau
bij niet-westerse allochtonen uit op 2,5 en bij autochtonen op
3,1.

Opleiding belangrijkste verklaring voor
verschil

De belangrijkste verklaring voor het
relatief lage beroepsniveau van niet-westerse allochtonen is dat
zij gemiddeld lager opgeleid zijn. Het is echter niet de enige
verklaring. Ook met een vergelijkbare opleiding hebben
niet-westerse allochtonen gemiddeld een lager beroepsniveau.

Verschil het grootst bij universitair
geschoolden

Opvallend is dat de achterstand het
grootst is bij degenen met een wetenschappelijke opleiding.
Universitair geschoolde niet-westerse allochtonen hadden gemiddeld
een beroepsniveau van 3,8. Bij autochtonen lag dit op 4,5. Bij de
overige opleidingsniveaus bedroeg het verschil in beroepsniveau 0,3
tot 0,4.

Jongeren hebben laagste beroepsniveau

In het algemeen is het beroepsniveau het
laagst in de jongste leeftijdsgroep (15–24 jaar). Jongeren
zijn sterk oververtegenwoordigd in elementaire en lagere beroepen.
Dit komt doordat een groot aantal jongeren nog een opleiding volgt.
Als ze ernaast werken, is dat vaak onder hun niveau.

Boven 25 jaar verschil in beroepsniveau
constant

Bij personen vanaf 25 jaar is nauwelijks
sprake van een relatie tussen leeftijd en beroepsniveau. Het
verschil in beroepsniveau tussen niet-westerse allochtonen en
autochtonen lag constant op 0,6. Onder jongeren bedroeg het
verschil slechts 0,3.

bron:CBS