Er komt een bilateraal verdrag tussen Nederland en Suriname waarin de
bescherming van de wederzijdse investeringen wordt geregeld. De
rijksministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de tekst van
een dergelijk verdrag. Investeerders krijgen daardoor meer
rechtszekerheid. 

De investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) geldt voor Nederlandse
investeerders in  Suriname en voor Surinaamse investeerders in
Nederland. Het verdrag geeft investeerders in het gastland meer
rechtszekerheid. De investeerder krijgt recht op gelijke behandeling,
vrije overmaking van winsten, een passende vergoeding bij onteigening
en toegang tot onafhankelijke geschillenbeslechting bij een geschil met
het gastland.   
Nederland heeft inmiddels wereldwijd ruim negentig van dit soort
verdragen. Suriname zet hiermee de eerste stappen op het gebied van
investeringsbescherming door middel van een
investeringsbeschermingsovereenkomst.   

Het verdrag is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de
bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Suriname. Nederland zet in
op een spoedige ondertekening en inwerkingtreding van het verdrag.

Bron: Ministerie van Economische Zaken