De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) bekend dat zij op 17 september 2004 aan Spaar Select B.V., gevestigd te Tilburg, twee bestuurlijke boetes heeft opgelegd ten bedrage van 87.125 euro en 1.815 euro per afzonderlijke boete (derhalve in totaal 88.940 euro), wegens (het medeplegen van) overtreding van wettelijke bepalingen.

De boetes hebben betrekking op:

* het zonder vergunning aanbieden en verrichten van effectendiensten;

* het telefonisch benaderen van potentiële cliënten.

Voornoemde boetes zijn opgelegd naar aanleiding van een door de AFM in 2002 gedaan onderzoek naar de franchiseorganisatie die opereerde onder de naam "Spaar Select".

Zonder vergunning aanbieden en verrichten van effectendiensten Spaar Select heeft aan potentiële cliënten advies gegeven met betrekking tot specifieke, effectengerelateerde producten. Spaar Select B.V. heeft aldus meer gedaan dan haar als cliëntenremisier is toegestaan op grond van haar vrijstelling tot het aanbieden en verrichten van effectendiensten zonder vergunning (artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995). Dit is in strijd met artikel 7, eerste lid, Wte 1995. Op grond van deze bepaling (à©à©n van de kernbepalingen van de Wte 1995) is het verboden zonder vergunning als effecteninstelling in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten.

Telefonisch benaderen van potentiële cliënten
Spaar Select heeft als effecteninstelling potentiële cliënten telefonisch benaderd, zonder dat deze hieraan voorafgaand hun uitdrukkelijke schriftelijke (of elektronische) instemming hebben gegeven en zonder dat Spaar Select zich heeft beperkt tot het aanbieden van schriftelijk of elektronisch informatiemateriaal. Deze handelwijze wordt ook wel cold calling genoemd. Deze handelwijze is in strijd met artikel 26 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. Dit artikel beoogt tegen te gaan dat beleggers waarmee nog geen zakelijke relatie bestaat ongevraagd telefonisch worden benaderd, tenzij in het contact slechts wordt aangeboden om schriftelijk of elektronisch informatiemateriaal aan de betrokkene ter beschikking te stellen.

Voor Spaar Select B.V. staat een beroepsmogelijkheid open tegen de twee, door de AFM, opgelegde bestuurlijke boetes bij de bestuursrechter te Rotterdam.

Bestuurlijke boetes wegens overtreding Bte 1995 en NRg 2002

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) bekend dat zij op 7 september 2004 aan Levob Bank N.V. (Levob), gevestigd te Leusden, drie bestuurlijke boetes heeft opgelegd ten bedrage van 9.075 euro per afzonderlijke boete (derhalve in totaal 27.225 euro), wegens overtreding van wettelijke bepalingen met betrekking tot:

* inwinnen van cliënteninformatie;

* reclame-uitingen; en

* cliëntenadministratie.

Voornoemde boetes zijn opgelegd naar aanleiding van een in 2003 door de AFM gedaan onderzoek naar door Levob aangeboden effectenleaseproducten.

Inwinnen van cliënteninformatie
Levob heeft niet voldaan aan het vereiste dat inlichtingen ingewonnen dienen te worden omtrent de financiële positie en beleggingsdoelstellingen van potentiële cliënten. De verplichting tot het inwinnen van dergelijke informatie van de cliënt is een verplichting die ten doel heeft de potentiële belegger te beschermen, doordat de instelling aan de hand van deze informatie op individuele basis kan beoordelen of het product geschikt is voor de potentiële belegger.

Dit betekent dat Levob niet heeft voldaan aan de informatieverplichtingen van artikel 35 Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) juncto artikel 28, eerste lid, Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (NRg 2002).

Reclame-uitingen
In de brochure "Levob Plus Effect" is niet voldaan aan de eis om de potentiële rendementen van het aangeboden product zowel in positieve als in negatieve scenario?s weer te geven. Voorts vermeldt de brochure onjuiste fiscale vrijstellingsbedragen en is daarmee in strijd met de eis dat reclame-uitingen inhoudelijk juist dienen te zijn. Genoemde eisen hebben betrekking op het informeren van (potentiële) cliënten om hen in staat te stellen om adequaat te kunnen beslissen omtrent de aankoop van een financieel product.

Levob heeft hierdoor artikel 35 Bte 1995 juncto artikel 33 NRg 2002 juncto artikel 7.8 aanhef en onder d en artikel 7.5 eerste lid Bijlage 7 bij de NRg 2002 overtreden.

Cliëntenadministratie
Ten slotte heeft Levob niet voldaan aan de eis om te voorzien in een systematische en toegankelijke cliëntenadministratie. Levob heeft niet in alle door de AFM onderzochte cliëntendossiers voldaan aan de eis om per cliënt de bescheiden vast te leggen op basis waarvan de identiteit van de cliënt is vastgelegd. De verplichting tot identificatie van de cliënt vervult een belangrijke rol bij het versterken en in stand houden van de integriteit van de financiële sector. Om de AFM in staat te stellen om te controleren of de instelling deze verplichting heeft nageleefd, dient de instelling de identiteit van de cliënt conform de gestelde eisen vast te leggen.

Levob heeft hiermee artikel 34 Bte 1995 juncto artikel 24 NRg 2002 juncto artikel 4.12 Bijlage 4 bij de NRg
2002 overtreden.

Voor Levob staat een beroepsmogelijkheid open tegen de drie, door de AFM, opgelegde bestuurlijke boetes bij de bestuursrechter in Rotterdam.

bron:AFM