Betaalde pleegzorg biedt een waardevol perspectief aan kinderen met complexe problematiek die nu nog vaak zijn aangewezen op een langdurig verblijf in een instelling. De MFO's pleegzorg in Brabant zien op basis van de resultaten tot op heden veel kansen om in de komende jaren deze bijzondere variant van pleegzorg verder te ontwikkelen en daarmee vorm te geven aan het recht van ieder kind om in een gezin op te groeien.

In het provinciale project 'Versterking Pleegzorg Noord-Brabant' zijn in 2003 honderd extra plaatsen pleegzorg gecreëerd. Bij deze groep kinderen gaat het meestal om complexe problematiek die zich uit bij zowel het kind als het gezin van herkomst. Voor met name deze doelgroep is in Noord-Brabant 'intensieve betaalde pleegzorg' ontwikkeld. Binnen deze pleegzorgvariant wordt van pleegouders extra kennis en vaardigheden gevraagd. Daarnaast worden zij ook extra ondersteunt en gefaciliteerd in het bieden van hun zorg aan deze bijzondere groep kinderen. Het mogelijk maken dat à©à©n van de pleegouders permanent thuis kan zijn voor de opvoeding, in de vorm van het bieden van salaris, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Om de resultaten en effecten van deze nieuwe vorm van pleegzorg te kunnen meten is in 2004 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van VWS door het onderzoeksbureau Praktikon uit Nijmegen gestart met een onderzoek. Doel van het onderzoek was om te kijken of deze kinderen door hun plaatsing in een pleeggezin minder problemen ervoeren of veroorzaakten. Daarnaast is in het onderzoek speciale aandacht geweest voor de wijze waarop pleegouders in staat waren om deze bijzondere opvoedingssituaties aan te kunnen.

De tot op heden behaalde resultaten met deze nieuwe vorm van pleegzorg, zoals die uit het eindrapport van Praktikon blijken, zijn positief. Door het project 'Versterking Pleegzorg zijn honderd extra kinderen geholpen. Kinderen die anders op de wachtlijst hadden gestaan. Met een meerderheid van deze kinderen gaat het beter dan voor de plaatsing in het pleeggezin. De resultaten laten zien dat extra inhoudelijke, materiele en financiële ondersteuning van pleeggezinnen daarbij onontbeerlijk is. De experimenten met intensieve betaalde pleegzorg in Noord-Brabant geven al met al een positievere kijk op de kansen voor deze moeilijke doelgroep.

De onderzoeksresultaten zijn voor de zorgaanbieders een aanleiding om in te zetten op een vervolg van het project. Men wil hiervoor het zorgaanbod uitbeiden en anders gaan inrichten waarbij intensieve betaalde pleegzorg ook ingezet kan worden voor kinderen die kortdurend uit huis geplaatst zijn. Intensieve betaalde pleegzorg biedt een antwoord op de steeds complexere zorgvragen uit de samenleving waar de jeugdzorg zich voor gesteld ziet. De zorgaanbieders en de provincie hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De jeugdzorg in Brabant verwacht dan ook dat naast hun eigen inzet, zowel de provincie als ook het ministerie van VWS hiervoor extra subsidie beschikbaar stellen. In dit kader hechten de zorgaanbieder er tevens aan dat het uitgevoerde onderzoek een vervolg krijgt zodat op langere termijn aan effectmeting gedaan kan worden en resultaten niet alleen bekeken worden op productiecijfers en omloopsnelheid, maar tevens een inzicht geven in zorginhoudelijke effecten.

bron: Provincie Noord-Brabant