Donderdag heeft mevrouw Vossenaar van de Directie Langdurige Zorg namens staatssecretaris Ross de resultaten van het programma 'Kwaliteitsontwikkeling beroepsgroepen V&V' (2000-2005) in ontvangst genomen. In dit programma ontwikkelden de beroepsorganisaties voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleeghuisartsen AVVV, NVVA en Sting concrete instrumenten voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de ouderenzorg.

Dit programma heeft veel opgeleverd, zoals de verankering van het cliëntenperspectief in kwaliteitsinstrumenten en een meer vraaggerichte zorgverlening Veel instrumenten, bijvoorbeeld trainingen en leertrajecten, hebben op de werkvloer reeds hun waarde bewezen en geleid tot een betere kwaliteit van zorg. Ook is er nu meer aandacht voor hoe richtlijnen op de werkvloer kunnen worden toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld praktische checklists ontwikkeld, die overal direct gebruikt kunnen worden. Het programma heeft verder geresulteerd in een steeds hechtere samenwerking tussen de beroepsorganisaties en de ontwikkeling van het Deltaplan Ouderenzorg.

Het programma is nu afgerond, maar dat geldt niet voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitssystemen. De ouderenzorginstellingen kunnen nu aan de slag met onder andere concrete handleidingen en checklists en cursussen en scholingsprogramma's. De beroepsorganisaties AVVV, NVVA en Sting blijven zich sterk maken voor de verdere ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ouderenzorg. Daarvoor is een adequate structurele financiering vereist. Hierover gaan de beroepsorganisaties in gesprek met de overheid en andere landelijke partijen.
Het programma is mede gefinancierd door College voor Zorgverzekeringen CVZ. Het rapport en de concrete handleidingen zijn te downloaden op de sites van de beroepsorganisaties.

Resultaten Kwaliteitsontwikkeling beroepsgroepen V & V
1. Een verder uitgebouwd kwaliteitssysteem voor verpleeghuisartsen. Beginnende kwaliteitssystemen voor verzorgenden en verpleegkundigen.
2. Praktische hulpmiddelen voor diverse instrumenten, zoals handreikingen, trainingen en implementatiebegeleiding.
3. Brede verspreiding van de in het programma ontwikkelde instrumenten onder
beroepsgroepen, zorginstellingen en andere relevante partijen. In het kader van het VWS implementatieprogramma Zorg voor Beter zijn ze opgenomen als best practices. Sommigeinstrumenten zijn opgenomen in het certificeringssysteem st. HKZ.
4. Cliëntenperspectief is verankerd in het kwaliteitsbeleid en de afzonderlijke
kwaliteitsinstrumenten. De eerste stappen zijn gezet om inzichtelijk te maken wat
projecten en instrumenten voor cliënten opleveren.
5. Een gezamenlijke visie van AVVV, NVVA en Sting op richtlijnen en op tripartiete
multidisciplinaire samenwerking.
6. Het Deltaplan V & V.
7. De beroepsgroepen en hun organisaties zijn meer op de kaart gekomen. Het programma heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen beroepsgroepen, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Actiepunten komende jaren
Voor de komende jaren stelden de beroepsverenigingen de volgend actiepunten vast:
1. AVVV, NVVA en Sting zetten zich in voor de gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten van richtlijnontwikkeling en -implementatie.
2. AVVV, NVVA en Sting voorzien hun kwaliteitsinstrumenten van praktische en stimulerende hulpmiddelen. Gezamenlijk ijveren ze voor een landelijke database waarin beroepsbeoefenaren en managers van zorginstellingen toegang hebben tot goede instrumenten.
3. In het kader van de toetsing van de Normen voor Verantwoorde zorg worden afspraken gemaakt over de borging van de kwaliteitsinstrumenten van de beroepsverenigingen.
4. Binnen het Deltaplan V & V bouwen AVVV, NVVA en Sting hun kwaliteitsbeleid voor
verzorgenden, verpleegkundigen en verpleeghuisartsen verder uit.
5. AVVV, NVVA en Sting streven naar een adequate structurele financiering van hun rol in de borging van kwaliteit en innovatie in de beroepsuitoefening. Hierover gaan ze in gesprek met de overheid en andere landelijke partijen.
bron:AVVV