Vanmorgen werd bekend dat de heer Duisenberg een geslaagde bemiddelingspoging heeft gedaan tussen Dexia enerzijds en de stichtingen Leaseverlies en Egaalease, de consumentenbond en de VEB anderzijds. Het bereikte compromis behelst globaal de volledige kwijtschelding van de restschuld bij Eegalease gedupeerden, en kwijtschelding van 2/3 van de restschuld in gewone aandelenlease overeenkomsten. Dexia legt hierbij geen schuldbekentenis af, terwijl uit de diverse uitspraken nadrukkelijk blijkt dat Dexia zich schuldig heeft gemaakt aan zeer veel overtredingen. Dit zogenaamde compromis is volgens beide organisaties zeer schadelijk voor een objectieve rechtssgang. Rechters zullen volgens hen dit compromis kunnen gaan gebruiken als richtlijn in hun uitspraken, terwijl in zeer veel gevallen juist een volledige schadeloosstelling gerechtvaardigd is. 

Bovendien,zo merken de beide organisaties op en zij vinden dit nog kwalijker, staat de bemiddelingspoging een grondig onderzoek in de weg naar het daadwerkelijk aankopen van de aandelen en schendingen van de zorgplicht door Dexia. Tot op heden heeft Dexia nog niet afdoende weten aan te tonen dat zij daadwerkelijk aandelen heeft gekocht. Zou blijken dat Dexia inderdaad nooit aandelen heeft gekocht, dan dient er een strafrechtelijk onderzoek plaats te vinden, en dienen de verantwoordelijken berecht te worden. Ook dienen de gedupeerden volledig gecompenseerd te worden. 
 
Een andere zeer kwalijke zaak volgens hen is de rol van de minister van Financiën, de heer Gerrit Zalm. Tijdens het debat op 19 april jongstleden gaf de heer Zalm aan dat hij verwachtte dat er een concreet voorstel in juni zou komen. Mogelijk zou er nog ruimte zijn om andere partijen in dit conflict te horen. Naar nu blijkt is er dus al een voorstel, en zijn andere partijen niet gehoord. Hiermee heeft de heer Zalm naar onze mening een onjuiste voorsteling van zaken gegeven aan de gedupeerden en de kamer. Nu er zo kort na dit debat opeens een akkoord ligt, vermoeden wij dat het de heer Zalm al lang bekend was dat er een akkoord was bereikt.  
 
Ook de timing van het naar buiten brengen van het compromis is volgens de twee organisaties op zijn zachtst gezegd ernstig politiek geladen en misleidend. Vlak voor Koninginnedag wordt er gemeld dat er een akkoord is bereikt tussen Dexia en aandelenlease gedupeerden. Overigens is er wat hen betreft geen akkoord tussen gedupeerden en Dexia. Het zijn alleen de bovengenoemde organisaties die met Dexia een akkoord hebben bereikt. Deze organisaties hebben nooit aan de bij hun aangesloten leden een mandaat gevraagd om voor hen te onderhandelen. Mede als gevolg van het ontbreken van een mandaat kunnen zij alleen een advies uitbrengen aan hun leden. Iedere gedupeerde zal dan voor zich moeten beslissen of hij wel of niet akkoord gaat met dit voorstel. Gezien het onvoldoende tegemoet komen van Dexia aan alle gedupeerden, immers de mensen met een Dexia aanbod worden slechts zeer ten dele tegemoet gekomen, zijn wij van mening dat dit voorstel dan ook niet geaccepteerd dient te worden. Mede gezien alle emotionele en financiële lasten waarmee de effectenlease gedupeerden zijn geconfronteerd de laatste jaren. 
 
Aanstaande dinsdag zal er overleg plaatsvinden tussen een aantal advocaten aangevoerd door Dommerholt & van Dijk, de vereniging Payback, Beursklacht en Leaseproces over de te nemen stappen inzake het compromis dat onder leiding van de heer Duisenberg is bereikt. Na dinsdag zal er een unaniem standpunt naar buiten worden gebracht, inclusief een gedegen advies voor de gedupeerden. 
 
bron:Beursklacht