Staatssecretaris Bijleveld van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het aantal
specifieke uitkeringen stevig verminderen. Ook wil zij minder
regeldruk rond specifieke uitkeringen. Dit laat zij de Tweede Kamer
weten in haar aanbiedingsbrief bij het Overzicht Specifieke
Uitkeringen 2007.

Specifieke uitkeringen zijn uitkeringen
van het Rijk aan provincie en gemeenten die bedoeld zijn voor het
uitvoeren van een specifieke taak. Provincie en gemeente moeten aan
het Rijk verantwoording afleggen over hoe de specifieke uitkeringen
zijn besteed.

Bijlevelds plannen zijn in lijn met
afspraken in het Regeerakkoord. Hierin staat dat taken en
bevoegdheden worden gedecentraliseerd naar provincie en gemeente.
Dit wordt onder meer gerealiseerd door de helft van het huidige
aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar algemene
fondsen. Andere speciale uitkeringen worden gebundeld.

Bijleveld constateert dat een belangrijk
succes al is geboekt met de introductie van de nieuwe
verantwoordings- en controlesystematiek voor speciale uitkeringen:
dit houdt in dat de overheid minder verantwoordingsinformatie
vraagt en dat er ook minder controle plaatsvindt (single
information en single audit). Voor het jaar 2006 geldt dit voor 29
specifieke uitkeringen, vanaf 2007 geldt dit ook voor de andere
specifieke uitkeringen.

Voor een aantal maatregelen is een
wijziging van de Financiële Verhoudingswet nodig. Naar
verwachting zal deze voor de zomer naar de Raad van State gaan en
in de tweede helft van 2007 naar de Tweede Kamer.

bron:BZK