Het spaartegoed van particulieren is in 2004 uitgekomen op bijna 200
miljard euro. Er is bijna 11 miljard euro meer op spaarrekeningen
gestort dan ervan is opgenomen. De uitstaande schuld op consumptief
krediet steeg in 2004 tot bijna 18 miljard euro. De roodstand op
betaalrekeningen ten slotte was eind 2004 bijna 7 miljard euro. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

Onzekere economische situatie zet aan tot sparen

In 2004 nam het tegoed op spaarrekeningen van particulieren met 8
procent toe tot bijna 200 miljard euro. Sinds 2001 is het spaartegoed
met gemiddeld 10 procent per jaar relatief sterk toegenomen. Tussen
1997 en 2000 bedroeg de jaarlijkse toename nog 5 procent. De sterkere
groei in de afgelopen jaren hangt samen met de onzekere economische
situatie. Die onzekerheid zet huishoudens aan tot sparen en het matigen
van de bestedingen. Beleggen heeft als alternatief voor sparen sinds
2001 veel van zijn aantrekkelijkheid verloren.

Veel gespaard, terughoudend met lenen

In 2004 bedroeg het verschil tussen stortingen en terugbetalingen van
spaargeld 10,8 miljard euro. Dit spaarverschil is 1,1 miljard euro
kleiner dan in 2003.

Er is vorig jaar 10,4 miljard euro aan consumptief krediet verstrekt.
Dat is vrijwel evenveel als in het jaar ervoor. Sinds 2001 is de omvang
van de jaarlijks verstrekte kredieten nauwelijks veranderd.

De uitstaande schuld op consumptief krediet bedroeg eind 2004 bijna 18
miljard euro. Deze schuld is sinds 2001 nog maar met gemiddeld 4
procent per jaar gegroeid. In de periode 1997-2000 was dat 9 procent
per jaar.

Sterkere toename roodstand

De roodstand op betaalrekeningen is in 2004 sterker toegenomen dan in
2003. Huishoudens stonden eind december 2004 voor 6,9 miljard euro
rood. Dat is een stijging van 7 procent in vergelijking met eind 2003.
Rood staan op de betaalrekening is een gemakkelijke manier van
kortlopend geld lenen, die de formelere consumptieve kredieten deels
kan vervangen.

Spaargeld per huishouden loopt op tot 28 duizend euro

In 2004 had een Nederlands huishouden gemiddeld 28 duizend euro op de
bank staan. Dat is bijna 2 duizend euro meer dan eind 2003. Gemiddeld
stortte een huishouden vorig jaar 1 500 euro meer dan het opnam.

Gemiddeld leende een huishouden vorig jaar 1 500 euro voor consumptieve
doeleinden en loste het 1 600 euro af. Eind 2004 bedroeg de uitstaande
schuld op consumptief krediet voor een huishouden gemiddeld 2 500 euro.
Dat is net zoveel als een jaar eerder.

Eind december 2004 stond een huishouden gemiddeld 1 000 euro rood op betaalrekeningen. Dat is 100 euro meer dan in 2003.

Toelichting

Het spaartegoed omvat alle tegoeden op spaarrekeningen van
particulieren. Met ingang van januari 1999 worden beoefenaars van vrije
beroepen eveneens tot de particulieren gerekend. De cijfers geven de
stand op de laatste dag van de maand weer.

Het spaarverschil is het verschil tussen stortingen en terugbetalingen gedurende een bepaalde periode.

Onder verstrekt consumptief krediet wordt verstaan het totale krediet
dat gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor
consumptieve doeleinden. Hypothecaire leningen vallen niet onder deze
definitie.

De uitstaande schuld op consumptief krediet is het bedrag dat
particulieren op een bepaald moment nog moeten aflossen op hun
consumptieve leningen, inclusief rente en kosten.

Onder roodstand wordt verstaan de overtrekkingen op betaalrekeningen:
de debetstanden op de laatste dag van de maand op particuliere
betaalrekeningen inclusief rekening-courantkrediet.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek