Eind september 2004 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 335
duizend. Dat zijn 3 duizend uitkeringen minder dan een kwartaal eerder.
De daling is begonnen in het tweede kwartaal van 2004. Daarvoor lieten
de cijfers anderhalf jaar lang een stijging zien. Het aantal
WW-uitkeringen was eind september 310 duizend. Hoewel de WW
seizoengecorrigeerd nog steeds een stijging laat zien, is het tempo van
de stijging gehalveerd ten opzichte van 2003. Het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in het derde kwartaal met 4
duizend gedaald tot 964 duizend eind september. Dit blijkt uit cijfers
van het CBS.

Daling bijstand bij jongeren
Het aantal bijstandsuitkeringen nam in het derde kwartaal van 2004 af
met 3 duizend. De daling deed zich vooral voor bij jongeren. Eind
september waren er 335 duizend uitkeringen. Mogelijk draagt de
invoering op 1 januari 2004 van de nieuwe wet Werk en Bijstand bij aan
de daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf die datum hebben
gemeenten een direct financieel voordeel bij het terugdringen van het
aantal bijstandsontvangers.

Aantal WW-uitkeringen stijgt minder snel
Eind derde kwartaal 2004 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 310
duizend. 
En in tabel 3 is het totaal aantal uitkeringen op 30 september 2004
gewijzigd van 323 duizend in 322 duizend. In de eerste drie kwartalen
van 2004 steeg het aantal WW-uitkeringen met gemiddeld bijna 4 duizend
per maand. In dezelfde periode in 2003 was deze stijging tweemaal zo
hoog.

Arbeidsongeschiktheid daalt gestaag
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wajong en WAZ) nam
in het derde kwartaal af met 4 duizend. Eind september werden in totaal

964 duizend uitkeringen geteld. De daling in het derde kwartaal van
2004 is daarmee even groot als in het tweede kwartaal. Het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt al vanaf begin 2003. De daling
wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een teruggang van het
aantal volledig arbeidsongeschikten, zowel mannen als vrouwen. Bij
mannen nam ook het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten af, bij
vrouwen bleef dit stabiel.

Technische toelichting

Bijstand
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de
Algemene Bijstandswet (ABW) en de wet Werk en Bijstand (WWB). De
uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden jonger dan 65 jaar met
een periodieke, algemene bijstandsuitkering. Bijstand wordt toegekend
aan huishoudens, waarbij doorgaans à©à©n persoon als aanvrager wordt
aangemerkt. Bij (echt)paren is in de meeste gevallen een man de
aanvrager van de bijstand. De hier getoonde gegevens over geslacht en
leeftijd hebben betrekking op de aanvrager. De cijfers van september
2004 zijn voorlopige cijfers, voor een deel gebaseerd op schattingen.
De voorlopige cijfers worden een kwartaal later definitief vastgesteld.

WW-uitkeringen
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal uitkeringen in het kader
van de Werkloosheidswet (WW). Door de maanduitkomsten te schonen voor
seizoeninvloeden kunnen kortetermijnontwikkelingen beter worden
gevolgd. Er is een reeks seizoengecorrigeerde maandcijfers van het
aantal WW-uitkeringen beschikbaar vanaf januari 1992.

Eà©n persoon kan meer dan à©à©n WW-uitkering ontvangen. De 310 duizend
WW-uitkeringen van eind september 2004 werden verstrekt aan 300 duizend
personen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan verstrekt worden in het kader
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Een persoon kan meer dan à©à©n arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.
De 964 duizend uitkeringen van eind september 2004 werden verstrekt aan
949 duizend personen.

Algemeen
Het komt voor dat iemand twee of meer uitkeringen uit verschillende
regelingen ontvangt, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering naast een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om enkele tienduizenden
mensen.

De gepubliceerde aantallen WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
zijn inclusief zogenaamde nuluitkeringen. Dit zijn uitkeringen die niet
tot uitbetaling komen door korting op de uitkering (bijvoorbeeld omdat
men werkt), sanctie of schorsing. Bij de WW gaat het om ongeveer 11
duizend nuluitkeringen en bij de arbeidsongeschiktheid om 43 duizend.

De mutaties zijn berekend op onafgeronde aantallen en kunnen daardoor
afwijken van het verschil van de afgeronde aantallen in de tabellen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular