Het afgelopen jaar is het aantal
bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald met 27
duizend tot 302 duizend. Dit is het laagste aantal in 25 jaar. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

Afname met 180 duizend uitkeringen vanaf
1996

Eind 1981 bedroeg het aantal
bijstandsuitkeringen 250 duizend. Een jaar later was dit aantal
opgelopen tot 332 duizend. Eind 1996 werden ruim 481 duizend
bijstandsuitkeringen geteld. Dat houdt in dat het aantal
uitkeringen na 1996 met bijna 180 duizend is verminderd.

In die periode steeg het aantal
bijstandsuitkeringen alleen in 2003 en 2004. De grootste daling
deed zich voor in 1997, toen het aantal bijstandsuitkeringen afnam
met 44 duizend. De afname bedroeg toen 9 procent. In 2006 nam het
aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar af met
ruim 8 procent.

Ook langdurende uitkeringen zijn in 2006
gedaald

In 2006 is het aantal langdurende
uitkeringen met 15 duizend gedaald tot 248 duizend. De verbeterde
conjunctuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vanaf 2002 nam het
aantal langdurende uitkeringen jaarlijks toe. In 2005 was er nog
geen sprake van een daling bij de uitkeringen langer dan
één jaar. De daling in dat jaar kwam nog geheel voor
rekening van de kortdurende uitkeringen.

Opmerkelijk is dat in 2006 niet alleen de
jongeren tot 35 jaar profiteerden van de gunstige economische
ontwikkelingen, maar ook de personen in de leeftijdscategorie 35
tot 45 jaar. Het aantal uitkeringen aan personen boven de 45 jaar
nam in 2006 nauwelijks af.

bron:CBS