De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli
2007 omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers
(IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars
(WWIK) stijgen. De verhogingen hebben te maken met de stijging van
het wettelijk minimumloon (WML). Daardoor verandert ook het netto
minimumloon.

Bij het aanpassen van de
bijstandsuitkeringen telt de verhoging van het netto minimumloon.
Dat netto minimumloon wordt ook gebruikt om de bruto uitkeringen
voor de IOAW, IOAZ en WWIK vast te stellen. Per 1 juli 2007 is het
netto minimumloon, inclusief vakantiegeld € 1246,19 per maand.
De bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden is
daaraan gelijk. Vergeleken met nu gaat de uitkering voor hen met
€ 9,33 omhoog.

De uitkering voor alleenstaanden tussen de
21 en 65 jaar is gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon.
Dat is € 623,10 per maand. Zij gaan er € 4,67 per maand
op vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2007 €
6,53 meer. Hun uitkering is gelijk aan 70 procent van het netto
minimumloon. Dat wordt € 872,33 per maand. In alle
hiergenoemde bedragen is de vakantie-uitkering begrepen.

Bij het vaststellen van de hoogte van de
bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt
ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten met anderen delen. Als dat
niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag
van maximaal twintig procent van het netto minimumloon, dus €
249,24 per maand.

Voor bijstandsgerechtigden onder de 21 en
boven de 65 jaar gelden aparte normbedragen. De uitkeringen voor
65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen.

In de bijstandsuitkeringen is een
vakantie- uitkering begrepen van 4,8 procent van die uitkering:

De netto normbedragen voor mensen van 21
tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en
bijstand

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand € 1186,37

vakantie- uitkering € 59,82

totaal € 1246,19

Alleenstaande ouders

per maand € 830,46

vakantie- uitkering € 41,87

totaal € 872,33

Alleenstaanden

per maand € 593,19

vakantie- uitkering € 29,91

totaal € 623,10

Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar
tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

per maand € 237,28

vakantie- uitkering € 11,96

totaal € 249,24

Netto normbedragen voor mensen van 65 jaar
of ouder die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en
bijstand:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

Beide partners 65 jaar of ouder

per maand € 1243,73

vakantie- uitkering € 62,71

totaal € 1306,44

Een partner jonger dan 65 jaar

per maand € 1243,73

vakantie- uitkering € 62,71

totaal € 1306,44

Alleenstaande ouders

per maand € 1117,87

vakantie- uitkering € 56,36

totaal € 1174,23

Alleenstaanden

per maand € 907,02

vakantie- uitkering € 45,73

totaal € 952,75

Netto normbedragen voor mensen jonger dan
21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en
bijstand:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

Beide partners 18, 19 of 20 jaar

per maand € 409,97

vakantie- uitkering € 20,67

totaal € 430,64

Een partner jonger dan 21 jaar

per maand € 798,18

vakantie- uitkering € 40,24

totaal € 838,42

Alleenstaanden

per maand € 204,98

vakantie- uitkering € 10,34

totaal € 215,32

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of
meer kinderen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

Beide partners 18,19 of 20 jaar

per maand € 647,25

vakantie- uitkering € 32,63

totaal € 679,88

Een partner jonger dan 21 jaar

per maand € 1035,45

vakantie- uitkering € 52,21

totaal € 1087,66

Alleenstaande ouders

per maand € 442,26

vakantie- uitkering € 22,30

totaal € 464,56

Normbedragen voor mensen die in een
inrichting verblijven:

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

per maand € 264,17

vakantie- uitkering € 13,32

totaal € 277,49

Gehuwden

per maand € 410,90

vakantie- uitkering € 20,72

totaal € 431,62

Eigen vermogen

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te
maken vóór ze in aanmerking komen voor een
bijstandsuitkering.

Het vrij te laten vermogen is:

voor gezinnen € 10.490,00

voor alleenstaanden € 5.245,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering
ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van
maximaal

€ 44.300,00.

Langdurigheidstoeslag

Langdurigheidstoeslag is bedoeld voor
mensen tussen de 23 en 65 jaar die langer dan vijf jaar moeten
rondkomen van een bijstandsuitkering en geen kans maken op een
baan. Als er een klein bedrag is bijverdiend in een korte periode
bepaalt de gemeente of er nog recht bestaat op de
langdurigheidstoeslag.

Deze bedraagt:

€ 478,00 voor gehuwden

€ 430,00 alleenstaande ouders

€ 336,00 voor alleenstaanden

Premie voor re-integratie

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een
premie geven die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk
komen. Die premie is maximaal € 2.133,00 per jaar.

Onkostenvergoeding voor
vrijwilligerswerk

Bijstandsgerechtigden die
vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een onkostenvergoeding
voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de
hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om
vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor
re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand
maximaal € 150,00 vrij ontvangen worden. Per jaar is het
maximum € 1.500,00.

In alle andere gevallen is de grens van de
vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per
maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.

IOAW en IOAZ

De IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd
voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het
moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in
aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten
beëindigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het totale
inkomen van de rechthebbende en zijn partner aan tot
bijstandsniveau. Op de hierna volgende grondslagen worden dus de
bruto inkomsten van de rechthebbende en zijn of haar partner in
mindering gebracht.

De bruto grondslag bedraagt voor:

Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21
jaar of ouder zijn

per maand € 1.305,02

vakantie- uitkering € 104,40

totaal € 1.409,42

Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met
een of meer kinderen

per maand € 1.198,55

vakantie- uitkering € 95,88

totaal € 1.294,43

Alleenstaanden vanaf 23 jaar

per maand € 1.011,96

vakantie- uitkering € 80,96

totaal € 1.092,92

Alleenstaanden van 22 jaar

per maand € 778,07

vakantie-uitkering € 62,25

totaal € 840,32

Alleenstaanden van 21 jaar

per maand € 653,41

vakantie-uitkering € 52,27

totaal € 705,68

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere
bedragen.

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij
de IOAW geen rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel
rekening gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo
blijft vermogen tot een bedrag van € 115.275,- buiten
beschouwing. Het vermogen boven het bedrag van maximaal €
115.275,- wordt geacht jaarlijks 4 procent inkomsten op te leveren:
die worden in mindering gebracht op de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen
en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal €
109.542,- ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten
beschouwing gelaten.

Wet werk en inkomen kunstenaars

De Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
is bedoeld voor kunstenaars die tijdelijk nog niet (geheel) in een
eigen inkomen kunnen voorzien. De bruto WWIK-uitkering is zodanig
vastgesteld dat de uitkering netto uitkomt op ongeveer 70 procent
van de bijstandsnorm, inclusief vakantie-uitkering. De WWIK kent
geen apart uit te betalen vakantie-uitkering. Deze is in de
maandelijkse uitkering inbegrepen.

De bruto uitkering per maand bedraagt
voor:

alleenstaanden € 685,64

alleenstaande ouders € 886,28

gehuwden en ongehuwd samenwonenden €
1.001,32

bron:SZW