Prijsverlaging van biologische producten
leidt tot meer omzet, maar er is meer nodig om het aankoopgedrag
van consumenten te beïnvloeden. De prijs is niet
allesbepalend.Dat is in het kort de conclusie van het
prijsexperiment biologische producten dat

afgelopen zomer in de supermarkten van
tien plaatsen is gehouden. Minister Veerman heeft maandag het
eindrapport van het LEI in ontvangst genomen.

Uit de enquêtes blijkt dat
consumenten biologische producten kopen omdat zij het .lekker. of
.gezond. vinden, of omdat zij het met een hoge kwaliteit
beoordelen. Consumenten waarderen biologische producten vanwege de
positieve milieuaspecten, maar in het eigen koopgedrag speelt dat
een ondergeschikte rol. Consumenten zeggen bereid te zijn om tussen
de 20 en 25% meer te betalen voor biologische producten.

In het prijsexperiment werden de prijzen
van biologische producten in de supermarkten in tien plaatsen
substantieel verlaagd; afhankelijk van het product tussen de 5% en
40%. De effecten van de prijsverlagingen op de omzet waren voor elk
product anders. Een prijsverlaging van bijvoorbeeld 10% leidt tot
een afzetstijging van 10 tot 20%. Aan sommige producten zoals melk,
champignons, aardappelen, varkensvlees en rijst lijkt een .plafond.
te zitten: bij een steeds verdergaande prijsdaling weegt op een
gegeven moment de afzetgroei niet op tegen de prijsdaling, waardoor
de omzet gaat dalen. Bij eieren, rundergehakt en muesli geldt dat
de prijsverlagingen blijven leiden tot extra afzet én
omzet.

Minister Veerman is blij met de resultaten
van dit onderzoek: "Het is op zich logisch dat bij prijsverlaging
mensen meer producten kopen, maar het onderzoek laat ook zien dat
andere factoren evenzeer of misschien wel van grotere invloed zijn
op het koopgedrag".Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om zichtbaarheid
in het schap, productpresentatie.

Het ministerie van LNV werkt met het
bedrijfsleven . van boer tot supermarkt - samen in het .Convenant
Marktontwikkeling Biologische Landbouw. om de omzet van biologische
producten te vergroten. Ook maatschappelijke organisaties doen mee
door hun leden aan te sporen om meer biologische producten te
kopen. Er zijn bij het bedrijfsleven vele initiatieven in
uitvoering om de meerwaarde van biologische producten te
onderbouwen én te communiceren. Prijsverlaging is volgens de
Task Force een instrument dat versterkend kán werken maar
dan moeten de bijbehorende kosten wel in verhouding staan tot de
opbrengst: afzet én omzet én behoud van kwaliteit.
Prijsverlaging moet daarom worden afgewogen ten opzichte van de
effecten van andere

instrumenten, zoals een effectievere
marketing van biologische producten.

Structurele verlaging van de prijzen door
de overheid is zeer lastig, ook in verband met Europese regels.
Bovendien heeft prijssteun een beperkt effect. Staatssteun zou
overigens maar deels de Nederlandse biologische productie
stimuleren omdat veel biologische producten in het buitenland
worden geproduceerd. .Het is aan mijn opvolger, maar mijn conclusie
is dat prijssteun bijna altijd marktverstorend werkt., zei Minister
Veerman. Om de biologische sector verder te stimuleren kan het werk
van de task-force als goed voorbeeld worden genomen. .Ik zie in dit
onderzoek een bewijs dat we op de goede weg zijn. Want samen met
partijen in de markt richten we ons op het stimuleren van de vraag
en zoeken naar wegen om het prijsverschil tussen biologisch en
gangbaar te verlagen..

bron:LNV