Biomassa, mits duurzaam geproduceerd,
biedt kansen voor milieu en ontwikkelingslanden. De ministers
Cramer en Koenders reageren daarmee op aanbevelingen van de
projectgroep Duurzame productie biomassa. Minister Cramer (VROM) en
minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) namen op 27 april
2007 het eindrapport van de projectgroep in ontvangst.

Biomassa

De vraag naar biomassa voor
elektriciteitsproductie en als autobrandstof neemt erg toe. Het
gaat bijvoorbeeld om hout, palmolie, koolzaadolie, ethanol uit
suikerbieten, suikerriet en granen.

Volgens de ministers biedt dit kansen.
Tegelijkertijd zijn er bij grootschalig gebruik risico's op
negatieve effecten voor natuur en voedselvoorziening.

Rapport

Het rapport behandelt thema's over
duurzame biomassa. Het gaat om natuur, milieu, voedselvoorziening,
welzijn en welvaart.

Zo moet de productie van biomassa
bijvoorbeeld:

niet ten koste gaan van de natuur of het
milieu schaden;

leiden tot minder uitstoot van
broeikasgassen dan fossiele brandstoffen.

de voedselvoorziening niet in gevaar
brengen;

bijdragen aan welvaart en welzijn van de
lokale bevolking.

Beleid

Cramer en Koenders willen de aanbevelingen
van de projectgroep meenemen in hun beleid.

Cramer wil op korte termijn afspraken
maken met bedrijven. Verder wil zij begin 2008 een wettelijke
verplichting invoeren voor bedrijven om te rapporteren over de
duurzaamheid van biomassa.

Koenders wil de dialoog aangaan met
ontwikkelingslanden. De productie van biomassa biedt daar kansen en
kan bijdragen aan armoedebestrijding. Biomassa kan worden ingezet
voor energievoorziening in de landen zelf of worden
geëxporteerd.

Projectgroep

Op verzoek van de overheid is in 2006 de
projectgroep duurzame productie biomassa gestart om criteria te
formuleren voor verduurzaming van de biomassaketen.

In deze projectgroep zaten
vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties,
universiteiten en overheden.

Bron:VROM