Het marktaandeel in de belangrijkste
sectoren van de Bank Nederlandse Gemeenten(BNG), woningcorporaties,
gemeenten en zorg, stabiliseerde op een hoog niveau. Dit laat de
BNG in een recent persbericht weten. Over 2006 wordt een dividend
voorgesteld van 99 miljoen euro, een pay-out van vijftig procent.
Samen met de extra uitkering van vijfhonderd miljoen ten laste van
de reserves in december 2006 komt de uitkering aan de publieke
aandeelhouders uit op 599 miljoen. De aandelen van de BNG zijn voor
de helft in handen van de Staat. De andere helft is geplaatst bij
gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

De nettowinst van de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG) over 2006 komt uit op 199 miljoen euro. De winst
voor belastingen exlusief incidentele baten komt 8 miljoen euro
lager uit op 255 miljoen euro. In 2005 was dat 311 euro. Dit is
conform de verwachting en wordt voornamelijk veroorzaakt door de
vennootschapsbelasting.

De BNG bankiert in de publieke sector: bij
overheden en in de sectoren volkshuisvesting, zorg, onderwijs,
energie, water, infrastructuur en milieu. In 2006 is het totaal aan
verstrekte langlopende leningen uitgekomen op 10,3 miljard euro.
Verder is de triple A status bij de credit ratings en de
stand-alone ratings van de BNG zijn in het verslagjaar opnieuw
bevestigd. Het vertrouwen van de beleggers in de BNG blijft
groot.

bron:AEDES