Het kabinet wil de maximale boetes in de
financiële sector verhogen naar 2 miljoen euro. Dat is vier
keer hoger dan de boetes die nu kunnen worden opgelegd en een
verdubbeling van het maximum dat eerder is voorgesteld. Dat blijkt
uit het conceptwetsvoorstel Boetestelsel. Het ministerie van
Financiën legt het concept ter consultatie voor aan
marktpartijen en andere belanghebbenden.

Volgens het kabinet schiet het bestaande
boetestelsel voor overtredingen in de financiële markten
tekort. De boetes zijn laag in vergelijking met omringende landen
en hebben weinig afschrikwekkende werking.

Bij het bepalen van de boete wordt nu ook
vrijwel geen rekening gehouden met de verwijtbaarheid, of er sprake
is van herhaling of met het financiële voordeel dat door de
overtreding is verkregen.

Vast en flexibel

Het nieuwe boetestelsel bestaat straks
deels uit het bestaande systeem van vaste boetebedragen.

Daarnaast komt er een flexibel deel voor
zwaardere overtredingen. Hierdoor kan de toezichthouder boetes
opleggen die meer in verhouding staan tot de veroorzaakte schade of
het verkregen voordeel.

De maximumboete in het nieuwe systeem is 2
miljoen euro. In de Nota Boetestelsel uit 2005 werd nog uitgegaan
van 1 miljoen euro als maximumboete.

Het kabinet streeft ernaar dat de wet op 1
juli 2008 in werking treedt.

Bron:MinFin