De vakbonden zijn vandaag weggelopen bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de bouw (betrekking hebbend op zowel bouwplaats- als kantoormedewerkers). De werkgevers constateren dat de bonden niet bereid zijn tot verder inhoudelijk overleg. Op uitnodiging van de werkgevers is getracht vanochtend het CAO-overleg te hervatten. Na toelichting door werkgevers op hun standpunten, hebben de vakbonden laten weten het overleg niet te willen voorzetten. De vakbonden vinden de standpunten van de werkgevers onaanvaardbaar.

De werkgeversdelegatie vindt het onbegrijpelijk dat het overleg is afgebroken. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de werknemers in de bouwbedrijven. Er dreigt een situatie te ontstaan dat werknemers hun vakantiegeld niet krijgen uitgekeerd, omdat daarover geen afspraken zijn gemaakt. Werkgevers vinden deze houding onverantwoord. Deze houding druist in tegen de belangen van de werknemers.  
 
Aan werkgeverszijde bestaat sterk de indruk dat de vakbonden van meet af aan op een conflict aanstuurden. Vanaf het begin werd een sfeer geschapen waarin constructief overleg niet mogelijk bleek.  
 
Belangrijk knelpunt bij de onderhandelingen is de pensioenregeling. Werkgevers willen een toekomstbestendige, degelijk gefinancierde regeling die voor hun huidige à©n toekomstige werknemers betaalbaar is en blijft. Uit berekeningen blijkt dat de voorstellen van de bonden zullen leiden tot een pensioenpremie van ruim 28 procent. Een goede pensioenregeling kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd herijking van andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. De door de bonden voorgestelde pensioenleeftijd voor bouwplaatsmedewerkers moet volgens werkgevers in een aantal jaren stijgen van 61 jaar en 2 maanden naar 62 jaar. Een levensloopregeling blijft, volgens de werkgevers, een zaak van de individuele werknemer. 
 
Bron: Bouwend Nederland