Er liggen voor de komende twee jaar 'harde' bestemmingsplannen voor de bouw van ongeveer 232.000 nieuwe woningen. De effecten van de luchtkwaliteitsnorm hebben geen gevolgen voor deze productie. Dit schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. Met 19 stedelijke regio's heeft minister Dekker afspraken gemaakt om het landelijk woningtekort in 2010 terug te brengen. Van de totale geplande woningbouw tot 2010 (445.000) worden 360.000 woningen in die regio's gebouwd. Hiervoor stelt de minister 649,5 miljoen euro beschikbaar. In de gebieden daarbuiten worden nog eens 85.000 woningen gebouwd.

Waar bestemmingsplannen al zijn vastgesteld en bouwvergunningen zijn afgegeven, heeft dit voor de geplande woningbouwproductie geen consequenties. De gevolgen voor woningbouwprojecten voor de langere termijn worden op dit moment geïnventariseerd. Daarbij zullen de effecten van het algemene en het lokale maatregelenpakket worden meegenomen. Voor de luchtkwaliteitsproblematiek is niet alleen het Rijk aan zet. Ook op decentraal niveau zijn aanvullende maatregelen nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierover worden afspraken gemaakt met IPO/VNG.

Woningbouwproductie
Met de concrete woningbouwafspraken wil Dekker meer beweging op de woningmarkt te krijgen en moet het woningtekort worden teruggebracht tot 1,5 procent in 2010. Alleen met Flevoland is nog geen overeenstemming bereikt. Voor de gebieden buiten de stedelijke regio's worden geen woningbouwafspraken gemaakt. De minister verwacht dat vanwege de ruimte die gemeenten hebben om voor de natuurlijke aanwas woningen te bouwen, er ook daar voldoende gebouwd zal worden. Van de 649,5 miljoen euro voor de woningbouwafspraken is 42,5 miljoen euro beschikbaar om eigenbouw te stimuleren.

Jaarlijks ontvangen de regio's voor het aantal woningen dat ze willen gaan bouwen een voorschot van 65 procent. Pas bij het gereedkomen van de afgesproken jaarlijkse woningaantallen volgt de rest van het budget. Als er niet voldoende woningen worden bijgebouwd, dan kan dit gevolgen hebben voor de VROM-bijdrage in de jaren daarna.Voorraad bestemmingsplannen voor woningbouw groeit
Op 1 januari 2004 waren er voor heel Nederland (met uitzondering van Noord-Holland) juridisch 'harde' bestemmingsplannen voor de bouw van ongeveer 232.000 woningen. Dat is een groei van 21% ten opzichte van een jaar daarvoor. Van dit aantal komen er ongeveer 155.000 in de 20 stedelijke regio's. Voor deze regio's betekent dit gemiddeld dat er voldoende capaciteit is voor circa twee jaar nieuwbouwproductie. De effecten van de luchtkwaliteitsnormen hebben geen gevolgen voor deze productie.

Bij juridisch 'harde' bestemmingsplannen gaat het om plannen die de hele vaststellingsprocedure inclusief de Raad van State hebben doorlopen. Een gemeente moet minstens 28 tot 42 maanden và³à³r de gewenste opleveringsdatum van een woning actie ondernemen om ervoor te zorgen dat een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan concreet leidt tot woningbouw. Dit betekent dat gemeenten - om de aantallen woningen uit de woningbouwafspraken op tijd te kunnen bouwen - op zijn laatst medio 2006 moeten starten met de procedures voor de rest van de benodigde plancapaciteit. Afgesproken is dat de provincies met ingang van dit jaar jaarlijks de (bestemmings)plancapaciteit voor wonen gaan inventariseren en daarover de minister van VROM informeren.

Bron:VROM