De beslissingen van de Raad van State inzake de toepassing van de Europese normen voor luchtkwaliteit kunnen grote gevolgen hebben voor de bouwproductie en daarmee de continuïteit van veel bouwbedrijven. Bouwend Nederland brengt momenteel de omvang van de gevolgen in kaart en wil op korte termijn concrete maatregelen voorstellen. 

Bouwend Nederland onderschrijft het streven om de uitstoot van fijn stof terug te dringen. De grootste branchevereniging in de bouw bekijkt serieus de mogelijkheden om daar daadwerkelijk een bijdrage aan te leveren. Uit eigen onderzoek is bekend dat er bij de aangesloten leden 20.000 voertuigen rondrijden waarop een roetfilter kan worden gemonteerd. Onderzocht wordt momenteel de bereidheid bij de leden om dergelijke roetfilters aan te schaffen en hoe een dergelijke (wellicht gezamenlijke) investering gerealiseerd kan worden. 
 
Daarnaast onderzoekt Bouwend Nederland de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen van de dreigende bouwstop. Daarbij wordt met name de visie van prof.mr. N.S.J. Koeman door Bouwend Nederland naar voren geschoven. Koeman stelt dat er op korte termijn in Nederland een Besluit luchtkwaliteit  moet komen dat geen bindende koppeling kent met de ruimtelijke besluitvorming. Die bindende koppeling wordt niet door de Europese richtlijnen vereist en is dus onnodig. Nederland is, voor zo ver bekend, ook het enige land in Europa dat deze koppeling heeft ingevoerd. Bouwend Nederland pleit er dan ook voor om op korte termijn met een nieuw Besluit luchtkwaliteit te komen, waarin een goed pakket van maatregelen is opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en à©à©n waarin de koppeling naar ruimtelijkeordeningsbesluiten ontbreekt. Met zo'n besluit kunnen de noodzakelijke woningbouwplannen in uitvoering blijven dan wel opgepakt worden en kunnen de wegen aangepast en aangelegd worden om het steeds groter wordende bereikbaarheidsprobleem op te lossen.       
 
bron:Bouwend Nederland