Bouwend Nederland is blij met de extra aandacht voor het VMBO maar vindt haar wensen niet à©à©n op à©à©n terug in de voorgestelde plannen. Bouwend Nederland is mede daarom graag bereid om haar bijdrage te leveren aan een aanscherping van de tot nu toe gepresenteerde plannen.Het VMBO is voor de bouwsector de belangrijkste leverancier van de benodigde nieuwe instroom aan vaklieden. In die zin is de betrokkenheid van de bedrijfstak zeer groot en wordt er door de duizenden leden van Bouwend Nederland met navenant grote zorg gekeken naar zaken en ontwikkelingen die niet goed verlopen.

Bouwend Nederland is blij met het voorstel van OCenW om meer ruimte te geven aan het praktijkleren. Maar wel onder de voorwaarde dat de ontwikkeling richting techniekbreed opleiden wordt omgebogen naar beroepsgericht opleiden. Zeker waar het de basisberoepsgerichte leerweg betreft. Het leren voor een beroep, bijvoorbeeld in afdelingen bouw, motiveert de leerling en zorgt daardoor voor minder uitval. Bouwend Nederland is in dit kader wel beducht voor de invoering van meer leerwerktrajecten, omdat bouwplaatsen vaak niet voldoen aan de voorwaarden van een veilige en geschikte leeromgeving voor jonge leerlingen.  
 
De extra investering van 100 miljoen euro in het VMBO is naar de mening van Bouwend Nederland een bewijs dat OCenW bereid is om te investeren in het VMBO. Met anderen is Bouwend Nederland echter wel van mening dat deze impuls in met name gebouwen en de inrichting van lokalen onvoldoende groot is om het VMBO als een aantrekkelijke en goed functionerende onderwijsrichting te profileren.  
 
Bouwend Nederland is blij met de oproep om mee te werken aan het bedenken en uitwerken van nieuwe onderwijsprogramma's en zal die uitgestoken hand zeker aanpakken. De hechte opleidingsstructuur van samenwerkingsverbanden die de sector heeft staat in dit kader borg voor een goede inbreng.  
 
Het VMBO heeft helaas bij te veel mensen de reputatie het afvalputje te zijn van het onderwijsgebouw. Een deel van dat beeld wordt bepaald door een relatief beperkte groep leerlingen die door gedrags- en leerproblemen het lesprogramma niet kunnen of willen volgen. Bouwend Nederland is daarom verheugd over de ruimte die nu geboden wordt aan VMBO scholen om deze leerlingen door te verwijzen naar (ook buiten schoolse) aparte voorzieningen. 
 
 
bron:AVB