De huidige staat van de Brabantse dijken is goed. Vrijwel alle
dijkverbeteringwerken naar aanleiding van hoogwater in 1993 en 1995
zijn uitgevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht
van het provinciebestuur.

Wel kunnen bepaalde dijkvakken in de toekomst als onvoldoende hoog
of sterk worden gekwalificeerd. In dat geval zorgen de beheerders -
veelal de waterschappen - weer voor het zo snel mogelijk op sterkte
brengen van de waterkeringen. Daarnaast moet het project Ruimte voor de
Rivier leiden tot een daling van de waterstand op grote delen van de
Nederlandse rivieren. Dit samen maakt dat Gedeputeerde Staten van
mening zijn dat hoogwater als gevolg van smeltwater door Maas en Rijn
dit jaar veilig afgevoerd kunnen worden. 

In Brabant zijn
vrijwel alle waterkeringen op orde, ze voldoen aan de geldende
veiligheidsnorm. Er is de afgelopen tien jaar ruim 170 kilometer dijk
verbeterd. In Raamsdonksveer zijn de twee laatste dijkverbeteringen aan
de orde. Het plan voor dijkverbetering 'Scheepswerf de Donge' (150 m)
wordt binnenkort vastgesteld door waterschap Brabantse Delta om
vervolgens door GS te worden goedgekeurd. Start van de uitvoering is
gepland in augustus 2005. Dijkverbetering 'Nieuw Sandoel' (150 m) is
vrijwel afgerond. Oplevering staat gepland op 23 maart 2005. Overigens
ligt het terrein van de scheepswerf op of boven het maatgevend
hoogwater waardoor het risico beperkt is. Eind 2005 zijn in Brabant
alle werken in het kader van het deltaplan grote rivieren
voltooid. 

Brabant is zeer nauw betrokken bij de
ontwikkelingen in het rivierengebied zowel wat de Rijn als de Maas
betreft. Waren voorheen dijkversterkingen het middel om weer aan de
norm te voldoen, sinds enige jaren is Ruimte voor de Rivier het motto.
Door in te grijpen in de rivier zelf kunnen bij toenemende afvoeren de
waterstanden gelijk blijven. Dijkverhoging is dan in principe niet
nodig, tenzij het echt niet anders kan. Oplossingen zijn bijvoorbeeld
zomerbedverlaging, dijkverlegging, tijdelijk opvangen van rivierwater
in retentiegebieden ed.
Het pilotproject Overdiepse Polder,
waarbij de Provincie een trekkersrol vervult, is à©à©n van de gewenste
projecten om de waterstand op de Bergsche Maas te verlagen. Het betreft
een dijkverlegging waarbij boerderijen op terpen tegen de nieuwe dijk
worden aangelegd, waardoor de rivier fors meer ruimte krijgt. Een
andere rivierverruimende maatregel is het project Noordwaard.

bron:Provincie Noord-Brabant