Om de rampenbestrijding in Nederland
binnen twee jaar op orde te hebben, moet de brandweer in elke regio
vanaf 1 januari 2010 aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze
eisen worden in 2007 geformuleerd. Dit staat in het wetsvoorstel
Veiligheidsregio's. In dit voorstel is het advies van de Raad van
State over het oorspronkelijke voorstel verwerkt.

Ook worden convenanten afgesloten met de
regio's om te zorgen dat de organisatie van rampenbestrijding en
crisisbeheersing binnen twee jaar op orde is. Hieronder valt ook de
brandweer.

Aansturing

Een andere belangrijke wijziging is dat de
voorzitter van de veiligheidsregio bij een bovenlokale ramp de
bevoegdheden krijgt om de openbare orde te handhaven. Hij neemt dan
de verantwoordelijkheid over van de betrokken burgemeester(s).

Deze wijziging van het wetsvoorstel moet
voorkomen dat de besluitvorming stagneert, vooral in ingewikkelde
situaties.

Veiligheidsregio's

In veiligheidsregio's worden brandweer,
geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding,
crisisbeheersing bijeengebracht. Dit moet de bestuurlijke en
operationele slagkracht verbeteren bij rampen en crises.

De veiligheidsregio heeft dezelfde schaal
als de politieregio. Hierdoor wordt ook samenwerking met de politie
makkelijker.

Bron:BZK