Afgelopen woensdag 'onthulde' de Volkskrant een brief van Anton
Mussert, waarvan het bestaan nog niet bekend zou zijn. Vandaag werd dit
bericht door andere media overgenomen.  

Dit bericht klopt echter niet. Al twee jaar geleden ontdekte archivaris
Jongbloed van het Nationaal Archief dezelfde brief. En destijds (op 9
maart 2003) is er in het historische radioprogramma OVT uitgebreid
aandacht aan besteed. De brief was à©à©n van de bijzondere vondsten uit
de destijds geopende archieven van twaalf ministerpresidenten. 
 
 
De brief van Mussert kwam uit het archief van Schermerhorn en in OVT citeerden wij er het volgende al uit:  
 
'Hooggeachte professor Schermerhorn, hoewel ik volkomen begrijp dat uw
zorgen in deze chaotische tijd overstelpend zijn, meen ik u van het
onderstaande in kennis te moeten stellen.   
Ik wend mij tot professor Schermerhorn omdat hij mij als ingenieur kent
en dus waarschijnlijk weet dat ik eens het voorrecht had plotseling te
zien, dat het project voor het Amsterdam-Rijnkanaal aanmerkelijk te
verbeteren was. Ik zag iets wat anderen niet gezien hadden. Waarom zulk
een vonk op de een valt en niet op zoveel anderen zal wel altijd
ondoorgrondelijk blijven. Er is voor de tweede maal in mijn leven à©à©n
vonk op mij gevallen; namelijk de stellige overtuiging de sleutel te
hebben gekregen voor de 4e revolutie in de wereldscheepvaart. 
 
Deze vierde revolutie kan alleen doorgevoerd worden door een zeer
machtig financieel en technisch lichaam. Praktisch kwamen daarvoor
alleen Duitsland en de Verenigde Staten in aanmerking.  
In de strijd van Duitsland tegen Engeland had dit in Duitslands handen
binnen twee jaren tot een groot maritiem wapen gemaakt kunnen zijn.
Indien dit door mij zou zijn afgegeven in september 1939 of na de
meidagen van 1940 zou de invasie in Engeland in de winter van 1941-1942
hebben kunnen plaats vinden. Ik heb het geheim bewaard omdat ik de
toekomst van ons land noch bij Duitslands overwinning noch bij
Engelands overwinning zo afdoende verzekerd achtte om zedelijk
gerechtigd te zijn de uitslag van dien oorlog doorslaggevend te willen
beinvloeden.   
Zowel het Europese als het Nederlandse belang leggen ons mijns inziens
de plicht op zoveel mogelijk bij te dragen tot de versterking van de
Verenigde Staten tegenover Sovjet-Rusland-Azie, daar de Verenigde
Staten de enige macht vormen welke de verovering van Europa door de
Sovjets zou kunnen beletten.  
Als Nederlandse bijdrage daartoe zou ik de president der Verenigde
Staten de sleutel tot de 4e revolutie willen overhandigen. Hij zal
daarvan meer plezier en minder narigheid beleven dan van de atoombom.
Dan zal ik hem kunnen geven wat Hitler niet ontvangen heeft.' (Mussert,
20 november 1945)  
 
Tot zover Mussert, die betoogt dat het van 'groote beteekenis' zou
zijn, als hij zou kunnen vertellen dat hij voor een Duitse overwinning
op Engeland had kunnen zorgen, maar dat hij dat niet had gedaan. Hij
had zijn geheime wapen tijdens de oorlog niet willen prijsgeven. Na de
oorlog wilde hij het wel aan de president van de VS bekend maken. De
enige macht die in staat was de Sovjets te beletten Europa te
veroveren. 'Dan zal ik hem kunnen geven, wat Hitler niet ontvangen
heeft', schreef hij alle woorden onderstrepend. Het vermoeden rijst dat
Mussert op met deze brief zijn hachje probeerde te redden.   
 
Mussertbiograaf Jan Meyer zei destijds in OVT dat Mussert niet kon
geloven dat hij werkelijk geëxecuteerd zou worden. Hij was in de
gevangenis zelfs Engels aan het leren, omdat hij vermoedde dat hij naar
de VS verbannen zou worden, omdat daar wel belangstelling was voor zijn
vinding. Volgens een medegevangene van destijds -NSB-kopstuk Van
Maasdijk- ging het om een soort reuzen onderzeeboot.  
 
Meyers betwijfelde overigens of de ingenieur Mussert werkelijk zo'n
revolutionaire vondst gedaan had. Hij dacht eerder dat Mussert met het
naderen van zijn executie langzaamaan zijn verstand aan het verliezen
was.  

Bron: VPRO