De administratieve prestaties van de energiebedrijven in Nederland verbeteren. Maar er is nog geen reden om al op de lauweren te rusten. Dit concludeert minister Brinkhorst van Economische Zaken uit de rapportage van de DTe ( Dienst Uitvoering en Toezicht Energie) naar de administratieve diensverlening door energiebedrijven, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Veel klanten van de Nederlandse energiebedrijven klagen sinds de liberalisering van de energiemarkt over de slechte administratieve afhandeling bij bijvoorbeeld, verhuizen, switchen naar een ander energiebedrijf of bij het niet op tijd ontvangen van de jaarafrekening. Dit was reden voor minister Brinkhorst om in januari van dit jaar afspraken te maken met de vier grote energiebedrijven (Nuon, Eneco, Essent, Delta) en om een nulmeting uit te voeren naar de administratieve dienstverlening van alle energiebedrijven. De rapportage die vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd geeft de veranderingen weer van 1 januari tot 1 april 2005, een zogenaamde 1-meting. 
 
De belangrijkste resultaten zijn: 
Ten aanzien van verhuizingen zijn de achterstanden gehalveerd of nog verder dan 50% gereduceerd. Hiermee zijn de vier grote energiebedrijven, Nuon, Essent, Eneco, Delta, de afspraken van januari 2005 met de minster nagekomen. 
Er is een verbetering opgetreden in de termijn waarop voorschotnotas na een switch worden verstuurd. Ook is de tijdigheid van het versturen van de jaarafrekeningen verbeterd. 
Als gevolg van het wegwerken van oude werkvoorraden van switches en verhuizingen en de daarop volgende factuur die dan kan worden verstuurd, constateert DTe dat de gemiddelde termijn voor het versturen van eindafrekeningen of voorschotnota bij individuele partijen opgelopen is. Door de inhaalslag die wordt gemaakt is dit ongewenste fenomeen logisch en verklaarbaar, maar uiteraard dient dit beperkt te blijven tot een korte termijn effect, zo stelt de minister. 
Tenslotte meldt DTe nog twee aandachtspunten die in de volgende en laatste rapportage nog nader zullen worden belicht. De verbetering in het tijdig versturen van facturen wordt mede bereikt doordat enkele energiebedrijven sneller overgaan tot het schatten of berekenen van de meterstand. Deze trend mag uiteraard geen negatief effect hebben op de kwaliteit van de jaarafrekening. Tweede punt is dat ten aanzien van het verhuisproces leveranciers die niet zijn gelieerd aan een netbeheerder (o.a. nieuwkomers op de markt) een veel lager percentage tijdig ontvangen gevalideerde meterstanden rapporteren dan leveranciers die via een holding zijn verbonden met een regionale netbeheerder. DTe geeft aan dat zij dit specifieke aspect nader zal onderzoeken in de volgende meting.  
 
De derde en laatste rapportage van DTe over de situatie per 1 juli zal uitsluitsel moeten geven of de nu nog achterblijvende prestaties door de energiebedrijven naar behoren zijn opgelost. Na deze derde rapportage zal Brinkhorst beslissen of verdere structurele maatregelen noodzakelijk zijn om de administratieve dienstverlening blijvend te verbeteren. 
 
bron:EZ